Hoppa till huvudinnehållet

FAK3146 Kritisk geografi och kartografi 10,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FAK3146 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I denna kurs diskuteras olika empiriska, teoretiska och metodologiska ansatser för att analysera, förstå och beskriva plats i bred bemärkelse. Klassiker inom geografi och kartografi läses tillsammans med nyare forskning inom angränsande discipliner såsom post-koloniala studier, historiagrafi och STS för att utforska hur kartor och kartering skapar plats och rum. Fokus är på kritiska studier och särskilt hur etablerade praktiker inom geografi och kartografi involverar makt. Konsekvenserna av dessa praktiker belyses både i relation till territoriella anspråk och till det geopolitiska. 

Lärandemål

När kursen är slut ska studenten ha utvecklad en förståelse för några av nyckelbegreppen och -ansatserna inom kritisk geografi och kartografi, både från ett samtida och ett historiskt perspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

F1N5503/FAK3144 Introduktion till forskningsprocessen, F1N5505/FAK3145 and F1N5506/FAK3103 Teori och metod eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • UPP1 - Uppsats, 10,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Studenten ska läsa allt kursmaterial och vara redo att diskutera läsningen med lärarna. Varje bok eller artikel ska kommenteras med ett PM om 2-4 sidor (1000-2000 ord, 12 p, 1.5 radavstånd). När läsningen är avklarad ska alla PM sändas till lärarna och en tid för också muntlig examination fastställas. Inför examinationen ska studenten förbereda en presentation där alla texter relateras till varandra på ett övergripande sätt. Denna presentation kan inleda examinationen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sverker Sörlin

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAK3146

Ges av

ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Nina Cyrén Wormbs (nina.wormbs@abe.kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö