Hoppa till huvudinnehållet

FAK3148 Introduktionskurs i forskningsetik för doktorander 1,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FAK3148 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Centrala problem och koncept inom forskningsetik, lagar, förordningar och yrkeskoder rörande forskning, konkreta, ämnesrelevanta diskussionsfall

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenterna: ha god kännedom om de centrala lagar, regelverk, professionella koder och överenskommelser som reglerar forskning (internationellt, svensk lag samt KTHs riktlinjer); kunna identifiera och resonera självständigt kring forskningsetiska frågor som är relevanta inom deras forskningsområde; vara väl bekanta med var de kan söka relevant och detaljerad information kring komplexa forskningsetiska problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenter ska uppfylla antagningskraven för doktorandstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • UPP1 - Uppsats, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Uppsats samt aktiv medverkan i seminariediskussioner

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAK3148

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Wikman Svahn (perwi@kth.se)

Övrig information

För att ansöka till kursen, fyll i formuläret som finns tillgängligt på denna länk: https://www.kth.se/form/fak3148-introduction-to-research-ethics-for-phd-students

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Filosofi