Hoppa till huvudinnehållet

FAK3150 Perspektiv på historiska studier av teknik, vetenskap och miljö 15,0 hp

Frågor om antagning och liknande hänvisas till history@abe.kth.se

Frågor om kursinnehåll hänvisas till history@abe.kth.se

Syftet med kursen är att ge studenterna en överblick över och kunskap om framför allt etablerad men även nyare forskning inom vetenskapshistoria, teknikhistoria, miljöhistoria och angränsande områden. Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för, diskutera, analysera och använda viktiga teman och problem inom vetenskapshistoria, teknikhistoria, miljöhistoria och relaterade vetenskapliga områden med utgångspunkt i en bred förståelse av respektive fälts framväxt. Därtill ger fokus på att läsa och diskutera monografier en bredare förståelse för och kunskap om monografins betydelse inom humaniora och en övning i att analysera monografin som genre. Studenterna uppmanas att reflektera över dessa perspektiv i relation till sin egen forskning.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FAK3150 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av ett dussintal seminarier. Vid varje seminarium diskuteras en klassiker. Boken sätts i ett sammanhang och dess arv och kritik blir föremål för analys. Listan på böcker som läses revideras regelbundet av fakulteten där hänsyn tas till huruvida den akutella kohorten redan läst vissa centrala böcker i tidigare kurser.

Undervisningen sker i seminarieform med kortare introduktioner och kontextualiseringar av läraren. Särskild vikt läggs vid studenternas diskussion av materialet. Studenternas textreflektioner i kombination med aktivt deltagande under seminarierna utgör underlag för examination.

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge studenterna en överblick över och kunskap om framför allt etablerad men även nyare forskning inom vetenskapshistoria, teknikhistoria, miljöhistoria och angränsande områden. Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för, diskutera, analysera och använda viktiga teman och problem inom vetenskapshistoria, teknikhistoria, miljöhistoria och relaterade vetenskapliga områden med utgångspunkt i en bred förståelse av respektive fälts framväxt. Därtill ger fokus på att läsa och diskutera monografier en bredare förståelse för och kunskap om monografins betydelse inom humaniora och en övning i att analysera monografin som genre. Studenterna uppmanas att reflektera över dessa perspektiv i relation till sin egen forskning

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behöriga sökanden är personer som uppfyller förkunskapskraven för antagning till forskarstudier inom historia eller annat samhällsvetenskapligt ämne.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • UPP1 - Uppsats, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAK3150

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö