FAL3303 Litteraturkurs i Mark- och vattenteknik, C 7,5 hp

Literature Course in Land and Water Resources Engineering, C

Förhandsgranska kursplanen (sv)Förhandsgranska kursplanen (en)LärandemålIntended learning outcomes

Kursens mål är att den forskarstuderande ska bli förtrogen med relevant litteratur och den aktuella forskningsfronten inom ämnet Mark- och vattenteknik.

The aim of the course is that the doctoral student shall become familiar with relevant literature and the state of art within the subject Land and Water Resources Engineering.

Kursens huvudsakliga innehållCourse main content

I kursen ingår läsande av vetenskapliga artiklar och annan litteratur som är relevant inom ämnet. Urval av litteratur sker i samråd med handledare/examinator med utgångspunkt i de forskningsfrågor som den forskarstuderande fokuserar på. Redovisning av litteraturen kan ske vid seminarier, genom skrivande av artiklar dvs ”review paper” och/eller muntlig presentation för handledare/examinator.

The course comprises reading of scientific articles and other relevant literature within the subject. The literature is selected in consultation with the supervisor/examiner. Presentation of the results may occur at seminars, by articles e.g. review papers and/or oral presentation for the supervisor/examiner.

KursuppläggCourse dispositionBehörighetEligibility

KTHs allmänna förkunskapskrav till forskarutbildning.

KTHs general prerequisites for research education.

Kommentar till examinationsmomentExamination commentKrav för slutbetygRequirements for final grade

För godkänd kurs krävs att den forskarstuderande redovisar studerad litteratur vid seminarier, i form av artiklar och/eller genom särskild presentation för handledare/examinator.

Presentation of the results at seminars, by articles e.g. review papers and/or oral presentation for the supervisor/examiner.

KurslitteraturCourse literature

Kurslitteraturen utgörs av vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. Urvalet görs tillsammans med handledare/ examinator.

The course literature consists of those articles, books and reports that are selected/ recommended by the supervisor/examiner.

Utrustningskrav

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

I kursen ingår läsande av vetenskapliga artiklar och annan litteratur som är relevant inom ämnet. Urval av litteratur sker i samråd med handledare/examinator med utgångspunkt i de forskningsfrågor som den forskarstuderande fokuserar på. Redovisning av litteraturen kan ske vid seminarier, genom skrivande av artiklar dvs ”review paper” och/eller muntlig presentation för handledare/examinator.

Lärandemål *

Kursens mål är att den forskarstuderande ska bli förtrogen med relevant litteratur och den aktuella forskningsfronten inom ämnet Mark- och vattenteknik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

KTHs allmänna förkunskapskrav till forskarutbildning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteraturen utgörs av vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. Urvalet görs tillsammans med handledare/ examinator.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För godkänd kurs krävs att den forskarstuderande redovisar studerad litteratur vid seminarier, i form av artiklar och/eller genom särskild presentation för handledare/examinator.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Elzbieta Plaza

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FAL3303

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elzbieta Plaza (elap@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ABE/Hållbarhet och miljöteknik