Hoppa till huvudinnehållet

FCB3023 Högre seminarium i proteinvetenskap III 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FCB3023 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen omfattar cirka 80 heltidsstudietimmar i form av vetenskapsseminarier som hålls en gång per vecka. Seminarierna behandlar aktuell forskning inom fältet proteinvetenskap. Kursen antar formen av högre seminarium där de forskarstuderande presenterar, tolkar, analyserar, kritiskt granskar och aktivt diskuterar främst egna arbeten, men även andras ledande forskningslitteratur inom forskningsfältet. En viktig aspekt av kursen är att de forskarstuderande ger återkoppling på varandras vetenskapliga arbeten. Kursen utgör den tredje av fyra kurser i seminarieserien.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • visa både bred och specialiserad kunskap inom det övergripande ämnesområdet bioteknologi med betoning på proteinvetenskap
  • visa förmåga att pedagogiskt presentera, kritiskt granska och diskutera egna och andras vetenskapliga arbeten inom ämnet bioteknologi med tyngdpunkt på forskning inom proteinvetenskap
  • visa förmåga att tillgodogöra sig kunskap om akademiskt författarskap och det internationella vetenskapliga publiceringslandskapet med relevans för kursens vetenskapsområde
  • visa förmåga att identifiera, diskutera och reflektera över etik- och hållbarhetsaspekter i den forskning som avhandlas inom ramen för kursens vetenskapsområde

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur i form av forskarstuderandes egna arbeten samt publicerade artiklar som anvisas separat för varje enskild sammankomst.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier specificeras i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid 80 % av sammankomsterna vilket omfattar att presentera, förbereda och aktivt delta i granskning och diskussioner av utvalda vetenskapliga arbeten, samt att agera värd vid anvisade seminarietillfällen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCB3023

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

John Löfblom, lofblom@kth.se

Övrig information

Antal platser: Min 5, Max 30

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Proteinvetenskap