Hoppa till huvudinnehållet

FCB3033 Forum för Proteinteknologi III 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FCB3033 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Seminariekurs som omfattar cirka 80 heltidsstudietimmar. För varje seminarietillfälle avsätts mellan en till två timmar för presentation och efterföljande gruppdiskussion. Övrig studietid utgörs av förberedelser. Inför varje sammankomst tilldelas en av deltagarna rollen som ordförande. Ordföranden ansvarar för att förbereda en litteraturuppgift inom proteinteknologi som presenteras vid seminariet. Litteraturunderlaget ska distribueras till övriga deltagare i god tid innan seminariet för genomläsning och förberedande av diskussionspunkter inför sammankomsten. För varje seminarietillfälle utses en deltagare till sekreterare med ansvar för att skriftligt sammanfatta huvudbudskapen från presentationen och den efterföljande diskussionen. Kursen utgör den tredje av fyra kurser i en seminarieserie.

Lärandemål

  • visa både bred och specialiserad kunskap inom det övergripande ämnesområdet bioteknologi med betoning på proteinteknologi
  • visa förmåga att pedagogiskt presentera, kritiskt granska och diskutera andras vetenskapliga arbeten inom ämnet bioteknologi med tyngdpunkt på forskning inom proteinteknologi
  • visa förmåga att tillgodogöra sig kunskap om akademiskt författarskap och det internationella vetenskapliga publiceringslandskapet med relevans för kursens vetenskapsområde
  • visa förmåga att identifiera, diskutera och reflektera över etik- och hållbarhetsaspekter i den forskning som avhandlas inom ramen för kursens vetenskapsområde

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteratur i form av publicerade artiklar anvisas separat för varje enskild sammankomst.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Betygskriterier specificeras i kurs-PM.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid 80 % av sammankomsterna vilket omfattar att presentera, förbereda och aktivt delta i granskning och diskussioner av utvalda vetenskapliga arbeten, samt att agera sekreterare.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCB3033

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per-Åke Nygren, perake@kth.se

Övrig information

Antal platser: 15

Kursen ersätter kurs BB3450.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Proteinvetenskap