Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFCK3101 Aktuella forskningsrön inom fiber- och polymervetenskap 3,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan FCK3101 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Seminarier av välkända forskare som täcker olika forskningsområden med hög relevans för Fiber- och polymervetenskap.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

  • visa både bred och specialiserad kunskap inom det övergripande ämnesområdet fiber- och polymervetenskap
  • visa förmåga att skriftligt pedagogiskt presentera, kritiskt granska och resonera kring egna och andras vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet
  • visa förmåga att tillgodogöra sig kunskap om vetenskapliga metoder, försöksplanering och utvärdering av analysresultat med relevans för kursens vetenskapsområde
  • visa förmåga att identifiera, diskutera och reflektera över etik- och hållbarhetsaspekter i den forskning som avhandlas inom ramen för kursen

Kursupplägg

12 seminarier

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till doktorsprogrammet i kemivetenskap med inriktning fiber- och polymervetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Masterexamen i kemi, kemiteknik, materialteknik eller mostsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas under kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Varje seminarium ska dokumenteras av:

  • kort biografi om talaren
  • sammanfattning av seminariets innehåll

samt en kritisk bedömning av hur de nyligen förvärvade kunskaperna kan användas av doktoranden i sina projekt. Detta kräver också hänvisning till lämpliga artiklar författade av talaren. Totalt bör den skrivna texten inte överstiga 1 A4 per seminarietillfälle.
För godkänd kurs krävs deltagande vid 12 seminarier.

Övriga krav för slutbetyg

Detaljerade instruktioner distribueras till antagna studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Eva Malmström Jonsson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCK3101

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Kurser som ges av Fiber- och polymerteknologi

Kontaktperson

Eva Malmström

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Fiber- och Polymerteknologi