Hoppa till huvudinnehållet

FCK3109 Elektronmikroskopianalys av fiber- och polymerbaserade material 7,5 hp

Kurs i analys av fiber- och polymer-baserade material med hjälp av olika elektronmikroskopitekniker. Kursen förklarar grundläggande principer och inkluderar laborationer med elektronmikroskop. Syftet är att erhålla kunskaper om elektronmikroskopitekniker för att självständigt kunna avbilda och analysera polymer- och fiberbaserade material på nanonivå. De olika instrumentens möjligheter och begränsningar diskuteras.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FCK3109 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen går igenom de grundläggande principerna för olika typer av:

 • Elektronmikroskopitekniker: svepelektronmikroskopi (SEM), bords-SEM, transmissionselektronmikroskopi (TEM), cryo-SEM, cryo-TEM, fokuserad jonstråle (FIB), Dual Beam (SEM-FIB), energidispersiv röntgenspektroskopi (EDS).
 • Mer avancerade analystekniker (in situ tekniker) och 3D tomografi.
 • Olika typer av provpreparing för optimal analys av prover.
 • Elektronmikroskopiexperiment.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha kunskap och förmåga att:

 • Förklara de grundläggande principerna för elektronmikroskopi (svepelektron- och transmissionselektronmikroskopi) och visa tillräcklig förvärvad kunskap inom kursens specialiserade områden.
 • Föreslå och förklara, utforma, planera och genomföra olika typer av elektronmikroskopiexperiment.
 • Föreslå, utforma och genomföra provpreparering av ett eget prov för elektronmikroskopi. Reflektera över provprepareringsmetodiken.
 • Presentera och muntligt motivera den valda elektronmikroskopiinstrumenteringen för ett valt prov

Kursupplägg

Kursen omfattar 24 h föreläsningar, 20 h övningar framför olika elektronmikroskop, självstudier samt ett seminarium med muntlig presentation av en hemuppgift. 

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utdelat material.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd muntlig presentation och godkänd projektbeskrivning (inlämningsuppgift), samt minst 80 % närvaro vid seminarier.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCK3109

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anna Hanner, Anastasia Riazanova (anaria@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Fiber- och Polymerteknologi