Hoppa till huvudinnehållet

FCK3314 Fasta tillståndets kemi: strukturer och metoder 7,5 hp

Kursen ägnas åt fast-fas-material, deras struktur, egenskaper och tillämpningar. Material med egenskaper skapade genom utvecklingen av process- och syntesteknologier kommer att klassificeras och diskuteras efter deras förmåga att leda elektricitet, till exempel halvledare, superledare, piezoelektriska kristaller, magnetiska material. Fastfas syntesvägar och karakteriseringsmetoder, som en del av materialkemi, kommer också att presenteras.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FCK3314 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Det kristallina tillståndet och beskrivning av kristallstrukturer
 • Bestämning av fasta ämnens strukturer, praktisk användning av databaser
 • Band och bindningsstruktur för fasta ämnen
 • Fysikaliska egenskaper för olika fast ämnen
 • Framställning och karakterisering av vissa nanomaterial
 • Grundläggande principer för röntgendiffraktion
 • Grundläggande principer för elektronmikroskopi
 • Grundläggande principer för fast-fas NMR spektroskopi

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva sambandet mellan struktur och kemisk bindning, samt dra allmänna slutsatser om ett materials fysikaliska egenskaper såsom dess makroskopiskt magnetiska, elektriska och optiska beteende, beskriva struktur, fysikaliska egenskaper och driftsprinciper hos halvledande komponenter
 • Beskriva de grundläggande principerna bakom fast-fas NMR, röntgendiffraktion och elektronmikroskopi, beskriva och utföra utvalda metoder för fasta tillståndets syntes.
 • Beskriva hur spektroskopiska, diffraktions- eller mikroskopiska metoder används eller föreslå hur de kan användas i doktorandens eget forskningsprojekt

Kursupplägg

Kursen omfattar cirka 150 heltidsstudietimmar varav 24 timmar föreläsningar, 6 timmar övningar och 6 timmar laboration på Zoom och video, utöver självstudier.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

R. Tilley, Understanding Solids: The Science of Materials, 2e, Wiley 2013

Utdelat material

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Godkänd tentamen (TEN1; 4,0 hp)

Godkänd redovisning av laborationen (LAB1; 2,5 hp)

Godkänd redovisning av projekt (PRO1; 1,0 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sergey Dvinskikh

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FCK3314

Ges av

CBH/Kemi

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sergey Dvinskikh

Övrig information

Föreläsningar och seminarier i kursen ges parallellt med masterkursen KD2155.

Kursen utförs i viss omfattning på distans via Zoom, föreläsningarna (dock inte laborationen) förblir öppna för andra deltagare.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Kemi