Hoppa till huvudinnehållet

FCK3318 Avancerad yt- och kolloidkemi 15,0 hp

Kursen spänner över många delar av yttermodynamik och ytaktiva föreningar samt fasdiagram, ytkrafter, kolloidal stabilitet och emulsioner. Kursen har tonvikt på att förstå molekylära interaktioner som bestämmer egenskaperna hos kolloidala system samt ger en fördjupad kunskap om yt- och kolloidkemi.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FCK3318 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen utgörs av elva seminarier med föreläsningar och handledning som följs av ett examensseminarium. Kursdeltagarna bör förbereda sig före varje seminarietillfälle genom att läsa korresponderande kapitel i läroboken och att utföra de tilldelade uppgifterna.

I seminarierna sammanfattas huvuddragen inom varje ämnesområde som sätts in i ett generellt sammanhang. Detta följs av gruppdiskussioner om problem som uppstått vid lösandet av hemuppgifterna.

Kursen avslutas med ett obligatoriskt seminarium där varje student ska göra en kort presentation av en vetenskaplig publikation inom ämnesområdet  (förteckning över artiklar ges under kursen).

Kursinnehåll

 • Lösningar och lösningsmedel
 • Ytkemi och monoskikt
 • Elektrostatiska interaktioner i kolloidala system
 • Micellers struktur och egenskaper
 • Krafter i kolloidala system
 • Dubbelskikt-system
 • Polymerer i kolloidala system
 • Kolloidal stabilitet
 • Kolloidala fasta partiklar
 • Fasjämvikt och fasdiagram
 • Mikro- och makroemulsioner

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara ur ett makroskopiskt och molekylärt perspektiv viktiga underliggande begrepp i yt- och kolloidal kemi.
 • Uppskatta kvantitativt elektrostatiska och icke-elektrostatiska interaktioner i kolloidala system
 • Ge kvalitativa molekylära tolkningar av egenskaper och fenomen i komplexa ytkemiska applikationer.
 • Kommunicera och kritiskt diskutera de senaste framstegen inom ytkemi och kolloidala fält.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå samt grundläggande kunskaper om klassisk termodynamik och kunskaper om yt- och kolloidalkemi

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Evans and Wennerström’s book The Colloidal Domain, Second Edition. (Wiley)

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 12,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Muntlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För godkänd kurs ska doktoranden:

 1. Muntligt presentera och diskutera en vald vetenskaplig publikation
 2. göra samtliga tilldelade uppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Eric Tyrode

Övrig information

Samläses med masterkurs KD2340.

Kursen ersätter kurs F3B5282.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Kemi