Hoppa till huvudinnehållet

FDD3021 Seminariegrupp om utvalda ämnen inom datavetenskap 6,0 hp

Denna kurs ger ett forum för studenter att smälta trendande och påverkande vetenskapliga publikationer som täcker ett urval av ämnen relaterade till deras forskning. Mötas regelbundet i små grupper, varje student presenterar ett papper och deltar i följande diskussion.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FDD3021 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Specialiserade ämnen relaterade till datavetenskap och maskininlärning

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • Läs kritiskt forskningsartiklar som behandlar ämnen inom deras specialisering och förklarar deras essens för andra studenter,
  • Välj relevanta och högkvalitativa artiklar från den vetenskapliga litteraturen för presentation
  • Diskutera artiklar med avseende på inverkan, tillvägagångssätt, utvärderingsmetodik och slutsatser

Kursupplägg

Studenterna möts vid vanliga seminarier i små grupper med en handledare (3-7 deltagare). Vid varje tillfälle presenterar ALLA deltagare (student och handledare) en ny artikel inom fokusgruppens specialområden. Presentationen ska innehålla en kritisk analys av arbetet, följt av en gruppdiskussion.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenten ska genomföra forskning på doktorandnivå inom datorsyn / maskininlärning eller ett relaterat fält.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen

Utrustning

Ingen

Kurslitteratur

Ingen

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Essäskrivande, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

EXA1 - Examen, 6,0 hp, Betygsskala P, F

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i minst 18 sessioner inklusive presentation vid alla sessioner. En kort 1 stycke skriftlig sammanfattning av varje papper ska lämnas till handledaren och registreras.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Kevin Smith

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDD3021

Ges av

EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Kevin Smith (ksmith@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik