Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FDD3313 Datorseende, läsecirkel 6,0 hp

Läsecirkel webbsida: http://www.csc.kth.se/cvap/cvg/rg/

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FDD3313 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Ämnen på forskningsfronten inom datorseende.

Lärandemål

Studenten ska efter kursens slut kunna

*) läsa forskningsartiklar som behandlar forskningsfronten inom datorseende och förklara deras essens för andra,

*) diskutera forskningsartiklar inom datorseende med avseende på arbetets kvalitet, val av metod och val av experimentstrategi.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenten måste bedriva forskning på doktorandnivå inom datorseende eller ett närliggande område.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Minst 24 artiklar publicerade i internationella, peer-granskade konferenser och tidskrifter inom datorseende.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande vid minst 24 seminarietillfällen, presentation vid minst två av dessa.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Robotik, perception och lärande