Hoppa till huvudinnehållet

FDD3401 Neurovetenskap 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FDD3401 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den enskilda nervcellens funktion på molekylär och cellulär nivå, de neuronala nätverkens uppbyggnad, nervsystemets allmänna strukturella uppbyggnad, styrning av enkla och mer komplexa centralnervösa funktioner.

Undervisningen innefattar föreläsningar och laborationer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall deltagaren kunna:

 • redogöra för nervsystemets makro- och mikroskopiska struktur
 • redogöra för hela kedjan av strukturer och dessa strukturers funktion, från enskilda jonkanaler i cellmembran till sensoriska, motoriska och kognitiva funktioner
 • summera den vetenskapliga basen för erhållande av kunskap om nervsystemets olika delar
 • värdera och redogöra för innehållet i vetenskapliga artiklar inom områden relaterade till neurovetenskap och neuroinformatik

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Naturvetenskapligt-tekniskt basblock för B, D, E, F, K, M, Me, P eller T vid KTH, eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, LaMantia, White (Ed) Neuroscience 5th ed. Sinauer Associates Inc Publishers 2011.

Review articles associated with the lecture contents (will be made available at the course webpage).

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • EXA1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • Doktoranden ska skriva en skriftlig tentamen med minst betyg E.
 • Doktoranden ska lämna in en uppsats (~ 3000 ord) i ett avancerat ämne. Ämnet bestäms av kursens examinator i samråd med doktoranden. 
 • Slutbetyget baseras på den skriftliga tentamen, uppsatsen, och deltagandet i laborationer och tutorials.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDD3401

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Arvind Kumar (arvkumar@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik