FDD3445 Komplexitetsteori 7,5 hp

Complexity Theory

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Målet med denna kurs att ge en introduktion till komplexitetsteori, presentera en översikt över några av de viktigaste forskningsresultaten, och diskutera några av de öppna frågor som studeras intensivt inom området idag.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Definiera och motivera grundläggande begrepp inom komplexitetsteori och förklara hur de hänger ihop.

• Beskriva några av de viktigaste resultaten inom modern komplexitetsteori.

• Använda etablerade verktyg och metoder inom komplexitetsteori för att bevisa grundläggande satser och självständigt lösa problem som kan angripas med dessa metoder.

• Presentera komplexitetsteoretiska argument med matematisk stringens muntligen och skriftligen.

• Läsa och förstå en forskningsartikel inom området komplexitetsteori och visa läsförståelse genom att ge en muntlig presentation av artikeln.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

DD1352 eller DD2352 eller motsvarande kurser på andra universitet.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Computational Complexity: A Modern Approach av Sanjeev Arora och Boaz Barak

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  Övriga krav för slutbetyg *

  Inlämniingsuppgifter och muntlig presentation.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Johan Håstad

  Jakob Nordström

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb FDD3445

  Ges av

  EECS/Teoretisk datalogi

  Huvudområde *

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå *

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Forskarkurs

  Forskarkurser på EECS/Teoretisk datalogi