FDS3102 Att skriva vetenskapliga artiklar 5,0 hp

Writing Scientific Articles

Kursen vänder sig till doktorander och andra forskare som vill utveckla sina färdigheter i att skriva god och kvalificerad vetenskaplig engelska.

Kursen är avgiftsbelagd.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

• Retorisk och språkmässig analys av huvuddelarna i vetenskapliga artiklar: inledning, metod, resultat och diskussion, titel, sammanfattning (abstract).

• Egna utkast till dessa huvuddelar för en kommande publikation.

• Kamratgranskning av andra kursdeltagares texter.

• Korta inlämningsuppgifter (t.ex. projektansökan eller annan typ av text med anknytning till forskarkarriären).

• Akademisk engelska: ordval, grammatik, meningsbyggnad och stilnivå.

Lärandemål *

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

• identifiera god vetenskaplig stil och textstruktur

• känna igen och använda retorik typisk för akademiskt skrivande inom det egna forskningsområdet

• uttrycka sig klart, korrekt och precist i skrift på engelska

• anpassa innehåll, textstruktur och ordval efter syfte och tilltänkt målgrupp

• kritiskt granska egna och andras vetenskapliga texter: ge och ta konstruktiv kritik på t.ex. mottagaranpassning, textstruktur, innehåll, meningsbyggnad och stilnivå, samt tillämpa kritiken i omarbetning av egna texter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Forskarstuderande, postdocs, forskare.

Rekommenderade förkunskaper

Det är viktigt att forskarstuderande som anmäler sig till kursen har kommit så långt i sina studier att de har resultat de kan skriva om. Kursen är inte lämplig för forskarstuderande under deras första studietermin.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

• Närvaro vid 75% av kursträffarna

• Samtliga inlämningsuppgifter godkända.

• En färdig forskningsartikel av god retorisk och språklig kvalitet, samt ett handledningstillfälle med läraren för att diskutera artikeln.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Rebecca Hincks

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDS3102

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jamie Rinder (jamier@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Det är viktigt att forskarstuderande som anmäler sig till kursen har kommit så långt i sina studier att de har resultat de kan skriva om. Kursen är inte lämplig för forskarstuderande under deras första studietermin.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande