Hoppa till huvudinnehållet

FDS3102 Att skriva vetenskapliga artiklar 5,0 hp

Kursen vänder sig till doktorander och andra forskare som vill utveckla sina färdigheter i att skriva god och kvalificerad vetenskaplig engelska.

Notera att anmälan till kursen går via KTH Språk och Kommunikation, och denna länk. Det är viktigt att du anmäler dig där innan du blir antagen och registrerad i Ladok. Språk och Kommunikation sköter den processen innan kursstart. Kursen måste finnas i din eISP för att du ska kunna bli formellt antagen. 

Kursen är avgiftsbelagd.

Kursen bygger till stor del på diskussioner och granskningar av deltagarnas egna utkast till artiklar. Du ska alltså ha en artikel att arbeta med under kursens gång. Kursen avslutas med ett samtal med läraren om en färdig artikel. Samtalet kan äga rum när som helst efter avslutad kurs (inget sista inlämningsdatum).

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FDS3102 (VT 2024–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Analys och diskussion av vetenskapliga artiklar, i synnerhet inom det egna forskningsområdet, med fokus på retoriska strategier, forskningsfältets praxis, samt textens struktur och språk

Korta inlämningsuppgifter, t.ex. en projektansökan eller liknande texttyp med anknytning till forskarkarriären

Arbete med egna utkast till en kommande vetenskaplig publikation

Diskussion av andra kursdeltagares utkast, samt reflektion kring granskningsprocessen

Övningar i vetenskaplig engelska, exempelvis i meningsbyggnad, grammatik och ordval

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • anpassa vetenskapliga artiklars innehåll och struktur efter textens syfte och målgrupp, samt motivera sina val
  • tillämpa retoriska strategier typiska för vetenskapliga artiklar inom ingenjörs- och teknikämnena, i synnerhet inom det egna forskningsområdet
  • tillämpa effektiva skrivstrategier för att formulera sig tydligt och med precision i skrift på engelska
  • kritiskt granska och föreslå ändringar i andras vetenskapliga texter med hänsyn till exempelvis mottagaranpassning, struktur och språk, och använda andras återkoppling för att förbättra den egna texten

i syfte att

  • producera vetenskapliga artiklar inom ingenjörs- och teknikämnena på engelska för publicering i relevanta tidskrifter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Forskarstuderande, postdocs, forskare.

Rekommenderade förkunskaper

Det är viktigt att forskarstuderande som anmäler sig till kursen har kommit så långt i sina studier att de har resultat de kan skriva om. Kursen är inte lämplig för forskarstuderande under deras första studietermin.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Minst 75% närvaro samt samtliga inlämningsuppgifter godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDS3102

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Susanna Zeitler Lyne (suslyne@kth.se)

Övrig information

Det är viktigt att forskarstuderande som anmäler sig till kursen har kommit så långt i sina studier att de har resultat de kan skriva om. Kursen är inte lämplig för forskarstuderande under deras första studietermin.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande