Hoppa till huvudinnehållet

FDS3103 Introduktion till vetenskapligt skrivande 2,0 hp

Kursen riktar sig till doktorander antagna till doktorsprogrammet Elektro- och systemteknik vid Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS). För att söka, kontakta doctoral-education-support@eecs.kth.se.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FDS3103 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Vetenskapligt skrivande: stil och komposition
 • Skrivprocessen. Skissa, skriva utkast och revidera
 • Referenser och plagiat
 • Skriva förslag. Kollegial utvärdering. Figurer och tabeller
 • Konferensbidrag: introduktion och metod
 • Konferensbidrag: Resultat och diskussion, titel och sammanfattning
 • Populärvetenskapligt skrivande
 • Publiceringsprocessen

Lärandemål

 • Förstå grundläggande principer för vetenskapligt skrivande för både specialiserade och icke-specialiserade målgrupper
 • Argumentera övertygande för en forskningsidé med hänvisning till publicerad forskning
 • Tillämpa IMRD-strukturen i skrivandet av en artikel
 • Korrekt använda och referera till källmaterial enligt tidskriftsstandard
 • Använda referensdatabaser
 • Använda grafisk representation för att effektivt förmedla resultat
 • Förstå publiceringsprocessen

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen är avsedd för nya doktorander vid Skolan för elektro- och systemteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hofmann, Angelika. 2010. Scientific Writing and Communication. OUP, 682 sidor

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 • Forskningsförslag på omkring 800 ord, inlämnas två gånger
 • Test på IMRD-strukturen

Övriga krav för slutbetyg

 • Närvaro vid fem av sex föreläsningar
 • Obligatorisk kamratläsning av förslag, gjord utanför klassrumstid

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FDS3103

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande