Hoppa till huvudinnehållet

FEG3323 Moderna elmarknader, större doktorandkurs 10,0 hp

The subject of this course is methods and models used for planning, operation and analysis of power systems and electricity markets.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FEG3323 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Electricity market design, planning and operation of power systems, computational and simulation techniques relevant to analysis of modern electricity markets.

Lärandemål

After the course, the student should be able to

  • describe the development and latest trends in electricity market design and its connection to operation and planning of power system,
  • give a presentation on a topic from the field,
  • discuss a topic from the field with other researchers as well as engineers, economists and policy makers from the industry,
  • provide an in-depth analysis and reflect upon different models and methods for electricity market design and planning and operation of power systems.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

The course is intended for Ph.D. students in electric power systems, but can also be interesting for students from other fields of electrical engineering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 10,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

The result of the project is reported in a seminar as well as a technical report (about 20-40 pages) or a scientific paper.

Övriga krav för slutbetyg

  • Approved seminar.
  • Approved technical report.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lars Nordström

Profile picture Lennart Söder

Profile picture Mikael Amelin

Profile picture Mohammad Reza Hesamzadeh

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FEG3323

Ges av

EECS/Elkraftteknik

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Mikael Amelin

Övrig information

According to agreement.

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Elkraftteknik