FEG3323 Moderna elmarknader, större doktorandkurs 10,0 hp

Modern Electricity Markets, Major Graduate Course

The subject of this course is methods and models used for planning, operation and analysis of power systems and electricity markets.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Electricity market design, planning and operation of power systems, computational and simulation techniques relevant to analysis of modern electricity markets.

Lärandemål *

After the course, the student should be able to

 • describe the development and latest trends in electricity market design and its connection to operation and planning of power system,
 • give a presentation on a topic from the field,
 • discuss a topic from the field with other researchers as well as engineers, economists and policy makers from the industry,
 • provide an in-depth analysis and reflect upon different models and methods for electricity market design and planning and operation of power systems.

Kursupplägg

Individual project.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

The course is intended for Ph.D. students in electric power systems, but can also be interesting for students from other fields of electrical engineering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Technical reports and scientific publications.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

  Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

  The result of the project is reported in a seminar as well as a technical report (about 20-40 pages) or a scientific paper.

  Övriga krav för slutbetyg *

  • Approved seminar.
  • Approved technical report.

  Möjlighet till komplettering

  Ingen information tillagd

  Möjlighet till plussning

  Ingen information tillagd

  Examinator

  Lars Nordström

  Mikael Amelin

  Lennart Söder

  Mohammad Reza Hesamzadeh

  Ytterligare information

  Kurswebb

  Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

  Kurswebb FEG3323

  Ges av

  EECS/Elkraftteknik

  Huvudområde *

  Ingen information tillagd

  Utbildningsnivå *

  Forskarnivå

  Påbyggnad

  Ingen information tillagd

  Kontaktperson

  Mikael Amelin

  Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

  Övrig information

  According to agreement.

  Forskarkurs

  Forskarkurser på EECS/Elkraftteknik