FEP3391 Läsgrupp för avancerade ämnen inom kommunikationsnät 2 10,0 hp

Reading Group in Advanced Topics in Communication Networks 2

This is the second installment of the course,enabling a student to take two such courses on different topics during his PhD studies.In this course students acquire knowledge and skills regarding an advanced topic in communication networks. The course is generally based on a graduate textbook. Active participation is required in form of presentations and homework. Course participation is limited to a small group. The course topic may change for each installation of the course.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Advanced topicsin communication networks, which may change from year to year. Example: randomized algorithms and their application in communication systems.

Lärandemål *

After the course, the student should be able to:

·        Thoroughly understand an advanced topic.

·        Solve problems that can be addressed using the studied methodology.

Kursupplägg

Lectures, exercises solved as homework problems. Students will present both lecture modules and as solved homework problems.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Depends on the particular topic chosen. Example: Probability and Computing, by M. Mitzenmacher and E. Upfal,Cambridge University Press, 2005.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

G

Examination *

Ingen information tillagd

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

·        Successful presentations of lecture modules.

·        Correct solutions to home work problems.

·        Presentation of some of those solutions.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Rolf Stadler

Viktoria Fodor

Gunnar Karlsson

György Dán

Panagiotis Papadimitratos

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

EECS/Nätverk och systemteknik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Rolf Stadler

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Nätverk och systemteknik