Hoppa till huvudinnehållet

FHN3015 Involvera äldre människor i teknikutveckling och design 7,5 hp

Syftet är att ge doktoranderna kunskap om olika vetenskapliga perspektiv på teknikutveckling för äldre människor och möjlighet att kritiskt reflektera över vad som kan vara effektivt, meningsfullt och hållbart för ett modernt äldreliv.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FHN3015 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Varför gamla människor ska involveras i teknik och design -  demografiska utmaningar
 • Vad skiljer äldres krav och behov från yngre människors förhållande till teknikutveckling?
 • Nyttan av att involvera äldre människor i forskningen

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha

 • Förvärvat kunskap om tekniska och samhällsvetenskapliga perspektiv på frågan om teknikutveckling för äldre människor.
 • Förmåga att kritiskt utvärdera hur äldre människors livserfarenheter kan vara en tillgång i innovationsprocesser.
 • Reflekterat över en etiskt och socialt hållbar implementering av teknik i äldre människors liv.

Kursupplägg

Kursen ges via zoom. Större delen består av egna studier men tillfällen till individuell handledning finns i samband med examinationsuppgiften.

Kursen omfattar sju veckors arbete motsvarande 200 timmar och består av tre delar:

Den första delen involverar litteraturstudier som förberedelse inför ett digitalt fyra timmars seminarium. Kursdeltagare läser utvalda delar enligt kurskoordinatorernas rekommendation från referenslistan nedan. Några ytterligare inspirerande publikationer kan förekomma.

Den andra delen består av ett digitalt fyra timmars seminarium. Den första delen av detta seminarium inkluderar en föreläsning om varför gamla människor ska vara involverade i teknik och design och om det gör skillnad att involvera gamla människor i utveckling och design av teknik. Den andra delen är en designverkstad där deltagarna kommer att testa produktutveckling och design för äldre användare.

Den tredje delen består av ett obligatoriskt och individuellt arbete motsvarande åtta veckors halvtidsstudier om temat: Fördelen med att involvera äldre i forskning och design. Kursdeltagarna kommer att relatera kursinnehållet till sitt eget uppsatsarbete och skriva en vetenskaplig text som kan publiceras i en vetenskaplig tidskrift eller vara en del av doktorandplanen. Resultatet kommer att presenteras vid ett digitalt seminarium. Kursdeltagarna kommer också att kommentera varandras arbete.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Digital plattform för att läsa artiklar och skriva texter.

Kontakta examinator / kursansvarig för information.

Kurslitteratur

Coleman, R., Lebbon, C., Clarkson, J. & Keates, S. (2003) From margins to mainstream. In Coleman et al: Inclusive Design. Design for the Whole Population. Springer, page 1-25. 

Essén A & Östlund, B. Laggards as Innovators?  Old Users as Designers of New Services & Service Systems. International Journal of Design 2011, Vol. 5 No. 3, pp. 89-98.

Oudshoorn, N. & Pinch, T. (eds.) 2003, How Users Matter, The Co-construction of Users and Technology, Cambridge, MA, US. Recommended readings are the Introduction chapter and chapter 3.

Peine, A., Rollwagen, I, & Neven, L. The rise of the “innosumer” – Rethinking older technology users. Technological Forecasting & Social Change 82 (2014) 199–214

Tillkommer förslag på bokkapitel som publiceras 2021.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • UPP1 - Uppsats, 4,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

En godkänd kurs ger 7,5 hp och består av aktivt deltagande i förberedda seminarier och en uppsats. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt och måste uppgå till minst 80 % för godkänt.

.

Övriga krav för slutbetyg

Presentation av en individuell skriftlig uppgift relaterat till studenternas egen avhandling och kommentar på annan deltagares skriftliga uppgift.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FHN3015

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Professor Britt Östlund

Övrig information

Kursen genomförs på engelska. Kurslitteraturen är på engelska.

Ges on line våren 2021.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Medicinteknik och hälsosystem