Hoppa till huvudinnehållet

FID3023 Forskningsmetodik inom Datavetenskap 7,5 hp

I datavetenskapen har det på senare år blivit mycket viktigt att relatera beskrivningar av forskning till FN:s hållbarhetsmål. Att relatera innebär här mer än det triviala faktumet att ingenjörsmässiga förbättringar av hårdvara eller mjukvara påverkar energikonsumtionen positivt. Samtliga mål kommer att gås igenom på kursen och en gästföreläsare kommer att bidra med ett externt perspektiv.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FID3023 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen inkluderar bland annat: modeller och deras egenskaper, experiment, hållbarhet, etik, samt statistiska metoder.

Lärandemål

Efter avklarad kurs kommer studenten att kunna:
- utvärdera olika vetenskapliga forskningsmetoder inom datavetenskap.
- beskriva hur sådana metoder kan användas i egen forskning.
- analysera beräkningsmässiga aspekter och reproducerbarhet i egen forskning.
- utforma, genomföra, presentera, analysera och sammanfatta experiment.
- tillämpa grundläggande statistiska metoder inom datavetenskap.
- analysera yrkesmässigt ansvar och etiska aspekter specifika för datavetenskap.
- identifiera element i egen forskning relevanta för FN:s och KTH:s hållbarhetsmål.

Kursupplägg

 De planerade kursaktiviteterna är: seminarier, skrivna rapporter, övningar, samt presentationer.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Doktorander.

Rekommenderade förkunskaper

Masterexamen.

Utrustning

Inga, laborativt arbete kan utföras på egen utrustning eller på tillgängliga servrar.

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Skriftlig tentamen, 7,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Inlämningsuppgifter.

Övriga krav för slutbetyg

 Aktivt deltagande och fullgjorda inlämningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FID3023

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Programvaruteknik och datorsystem