Hoppa till huvudinnehållet

FIK3511 Praktisk radiokommunikation 4,0 hp

The objective of the course is to provide the knowledge and skills that are required to conduct  experimental work in radio electronics and wireless systems under their own responsabilty

The course consists of a number of lectures/seminars on the fundamentals of radio electronics and communication (amplifiers, transmitter/receiver design, antennas and radio propagation), tools and measurement techniques for amplifier and antenna design, tools for propagation prediction and  on  international and national spectrum regulation and traffic procedures. The focus lies with practical implementation. The participants are given the opportunity to apply their knowledge in a number of practical laboratory exercises in amplifier and antenna design,  radio propagation and traffic procedures.

After the course, the participants are provided the opportunity to take the exam for a (HAREC) amateur radio certificate necessary for conducting experimental works under their own responsability

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FIK3511 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande radioteknik

 1. Radioelektronik – förstärkare, sändare, mottagare
 2. Antenner &  matarledningar.
 3. Vågutbredning, länkbudget

Reglering av radiospektrum

 1. Internationell konventioner, ITU, WARC, RR
 2. Nationell reglering av spektrum, PTS

Trafikprocedurer

Laborationer

 1. Effektförstärkare för HF – design och mätteknik
 2. Antenner och matarledningar – verktyg och mätmetoder för design och impedansanpassning
 3. Vågutbredning på kortvåg - prediktionsverktyg
 4. Trafikprocedurer

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall deltagarna genom praktiska övningar  kunna förklara grundläggande principerna för vågutbredning och ett radiosystems olika delar och uppbyggnad. 

Vidare skall deltagarna kunna konstruera och utföra mätningar på enkla förstärkare och antenner samt praktiskt sätta samman ett radiosystem bestående av sändare, mottagare och antenner.

Deltagarna skall vidare kunna följa regelverket för resurseffektiv användning av radiospektrum och kring trafikprocedurer.*

Deltagarna skall, efter genomgången kurs, vara redo att under eget ansvar kunna bedriva experimentell verksamhet inom radioelektonik och radiosystem

* Eftersom radiospektrum utgör en ändlig resurs, är detta att betrakta som ett mål som bidrar till en hållbar utveckling

Kursupplägg

Kursen består av ett antal föreläsningar/seminarier om grundläggande radioteknik (förstärkare, sändare, mottagare, antenner , vågutbredning),  verktyg för och mätmetoder för design och förstärkare och antenner, verktyg för vågutbredningsprediktion,  internationell och nationell spektrumreglering samt om trafikprocedurer. Fokus ligger vid praktisk tillämpning.  Deltagarna ges möjlighet att  praktiskt tillämpa sina kunskaper i ett antal laborationer inom förstärkar- och antennkonstruktion, vågutbredning och trafikprocedurer.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kurser i Elkretsanalys, Elektronik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurser i Elkretsteori, Elektronik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium, artiklar,  video-föreläsningar, on-line material

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • EXA1 - Examination, 4,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Hemuppgifterna utförs individuellt och lämnas in för rättning.

Laborationskursen genomförs i grupp, men en individuell rapport ska lämnas in där deltagaren analyserar utfallet.

En individuellt skriven rapport ska lämnas in om hållbarhetsaspekter på användandet av radiospektrum.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt i kursen krävs att alla hemuppgifter är godkända och att labbrapporten och rapporten om radiospektrumanvändning är godkänd.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FIK3511

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jens Zander (jenz@kth.se); Carl-Mikael Zetterling (bellman@kth.se)

Övrig information

Efter genomförd kurs ges deltagarna möjlighet att avlägga prov för amatörradiocertifikat (HAREC) för att kunna bedriva experimentell verksamhet i egen regi.

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Kommunikationssystem