Hoppa till huvudinnehållet

FIK3615 Kritiska perspektiv på ingenjörsarbete och konstruktion av IT-system 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FIK3615 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Moderna vetenskapliga institutioner och hur uppfinningar och upptäcker accepteras där.

Vetenskap som nätverksbyggande.

Social konstruktion av teknik som undersökningsmetod.

Teknik som viktar teknologiska, sociala, ekonomiska och politiska frågor lika.

Tolkningsteorier (i Foucaults bok med sexualiteten som typfall) och hur den påverkats av trender genom historien.

Genus och privilegier i vetenskaps- och teknikstudier.

Lärandemål

Studenten ska kunna:

  • förklara ideala som väl som faktiska krav på ingenjörsarbete
  • beskriva sin egen syn på kritiska perspektiv i vetenskapligt arbete och jämföra denna med kritiska perspektiv på ingenjörsarbete
  • tillämpa kritiska perspektiv på praktiska problem
  • lista några grundläggande etiska begrepp i vetenskapligt arbete
  • instrumentalisera ingenjörsproblem givet kritiska perspektiv

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Påbörjade doktorandstudier.

Rekommenderade förkunskaper

Vetenskapsteori (FIV3000 el motsv).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kort skriftlig examen i form av kommentarer till varje element i litteraturlistan, plus en muntlig tenta (ungefär en timme lång).

Övriga krav för slutbetyg

Fullständig täckning av litteraturen, d.v.s. förståelse byggd på alla delar i litteraturlistan, samt relevans för eget arbete indikerat i förekommande fall.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FIK3615

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Programvaruteknik och datorsystem