Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFIK3624 Trådlös transmissionsteknik 9,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FIK3624 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Översikt av olika digitala moduleringsmetoder (PAM, PSK, QAM, FSK, PM).

Prestationsanalys av olika digitala modulerade signaler över trådlösa kommunikationskanaler.

Ortogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), princip och applikationer.

Trelliskodad modulering (TCM).

Rymdtidkodad modulering och rymdblockskodad modulering.

Avancerade antennsystem för framtida trådlös kommunikation. MIMO, rymdmodulering.

Felkontrollkodning med återkoppling: ARQ och länkanpassning i trådlös kommunikation.

Spridningstransmission och trådlösa åtkomstmetoder (CDMA, FH, OFDMA).

Störningsmodellering i trådlös kommunikation, fleranvändardetektering och störningskancellering.

Lärandemål

Denna doktorandkurs handlar om olika transmissionstekniker och deras prestanda över olika miljöer.

Efter kursen ska studenten kunna:
- Utvärdera länkprestanda (bitfelprocent) på ett strukturerat sätt och utvärdera avvägningar.
- Utföra systemsimuleringar (modulering/demodulering, kanalkodning/avkodning, BER och kanalmodeller).
- Förklara och utvärdera metoder för att mildra nedsättningar i trådlösa kanaler.
- Beskriva olika typer av utjämningsmetoder och hur de löser problemet med mellansymbolstörningar i kommunikationskanaler.
- Skilja på framåtfelsstyrningskodning och felkontrollkodning med återkoppling och hur de används i trådlös kommunikation idag.
- Demonstrera förtrogenhet med utformning och utvärdering av moderna kanalkodningsmetoder som trelliskodad modulering, rymdkanalkodning.
- Förklara fördelarna med avancerade antennsystem som MIMO, rymdmodulering och rymdkodning i trådlös kommunikation och hur de kan användas.
- Beskriva olika avancerade tekniker (CDMA, MUD, OFDM, etc.) och deras fördelar i trådlösa kommunikationssystem.
- Demonstrera systematisk förståelse för olika transmissionstekniker och deras prestanda.

Kursupplägg

Kursen planeras att ges varje år samtidigt som masterkursen IK2508 (Period 4). Kursen är en blandning av föreläsningar och övningar. Dessutom ska studenterna, jämfört med masternivåkursen, arbeta med forskningsprojekt (artiklar) som handlar om tillämpning och design av överföringsteknik.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Öppet för doktorander inskrivna på KTH:s program.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande universitetskurs i sannolikhetslära och statistik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Principles of Wireless Communications, Lars Ahlin, Jens Zander, and Ben Slimane

Förlag: Studentlitteratur, År: 2006, ISBN: 91-44-03080-0

Selected research papers

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 9,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Utöver sluttentamen krävs att studenten granskar en forskningsartikel och presenterar resultaten.

Övriga krav för slutbetyg

- Godkänd skriftlig sluttentamen.
- Godkänd slutrapport och presentation.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Slimane Ben Slimane

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FIK3624

Ges av

EECS/Kommunikationssystem

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Kommunikationssystem