Hoppa till huvudinnehållet

FIL3008 Programvara för inbyggda system 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FIL3008 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Krav på mjukvara för inbyggda system

• Mekanismer för kommunikation mellan beräkningsprocesser

• Hård och mjuk realtid

• Modellering av realtidssystem

• Schemaläggningsanalys

• Modellering och analys av system med delade resurser

• Aperiodiska och sporadiska task

• Multiprocessorrealtidssystem

•  Realtidsoperativsystem

• Språk och modeller för konstruktionen av mjukvara för inbyggda system med förutsägbar prestanda

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

• kunna beskriva den speciella karaktären av mjukvara för inbyggda system

• förstå i vilken utsträckning förutsägbarheten av ett inbyggt system beror på den underliggande arkitekturen

•  värdera olika mekanismer för kommunikationen mellan olika processer

• kunna modellera en applikation so att den kan analyseras med avseende på realtidsegenskaper

• kunna använda olika analysmetoder för att bestämma om en applikation klarar alla realtidskrav

• kunna modellera och analysera effekten av delade resurser

• förstå restriktioner av ideala modeller och schemaläggningsmetoder och utöka dem med praktiska faktorer

• vara förtrogen med mekanismerna som används i ett realtidsoperativsystem och kunna förstå hur de påverka utvecklingen av mjukvara för inbyggda system

• värdera olika programmeringsspråk och ansatser till konstruktion av mjukvara för inbyggda system

• kunna studera vetenskapliga artiklar i ämnesområdet och applicera nya idéer på egna forskningsproblem

Kursupplägg

Kursen ges på engelska

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen förutsätter goda kunskaper om konstruktionen av inbyggda system motsvarande kursen IL2206 Inbyggda System.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Studenten måste demonstrera att hon/han har tillgodogjort sig de efterfrågade teoretiska och praktiska kunskaperna i ämnesområdet. Teorin examineras med en skriftlig eller muntlig examen. De praktiska kunskaperna examineras med laborationer och/eller ett projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FIL3008

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ingo Sander, ingo@kth.se 087904143

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Elektronik och inbyggda system