Hoppa till huvudinnehållet

FIS3202 Datorsystemarkitektur 10,0 hp

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskaper och insikter i konstruktionen av moderna datorer, särskilt processorkonstruktionen inbegripet parallella beräkningsenheter och avancerade minneshierarkier.

Dessutom ska studenten kunna planera och genomföra en enklare forskarstudie inom området för kursen.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FIS3202 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

• Minneshierarkier, maskinvara för virtuellminneshantering och minnesskydd.

• Program- och maskinvarumetoder för utnyttjande av instruktionsnivåparallellitet.

• Orientering om trådnivåparallelitet och maskinvarumetoder för utnyttjande av trådnivåparallelitet.

• Orientering om delat minne och cachekoherens.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att ge kunskaper och insikter i konstruktionen av moderna datorer, särskilt processorkonstruktionen inbegripet parallella beräkningsenheter och avancerade minneshierarkier.

Studenten skall för godkänt betyg efter fullgjord kurs kunna:

* redogöra för de basala kvantitativa principerna vid konstruktion av datorer,

* förklara uppbyggnad och funktion hos en mikroprocessor med parallella beräkningsenheter och dynamisk schemaläggning av instruktioner,

* förklara uppbyggnad och funktion för en minneshierarki till ovan nämnda mikroprocessor,

* förklara uppbyggnad och funktion hos en multikärneprocessor med delad fysisk adressrymd,

* identifera och förutse programbeteende som gynnas av en viss mikroarkitektur hos en processor,

* konstruera ett enkelt parallellt program med delat minne och förklara dess prestanda på en given processorarkitektur med multipla kärnor,

* beskriva hur simulering kan användas för utvärdering av olika arkitekturalternativ,

* föreslå och motivera en förändring i en processorarkitektur som har potential till att förbättra prestanda med bibehållen effektförbrukning,

* föreslå och motivera en förändring i en processorarkitektur som har potential till att minska effektförbrukningen med bibehållen prestanda

Dessutom ska studenten kunna planera och genomföra en enklare forskarstudie inom området för kursen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen IS1200 eller motsvarande kunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen IS1200 eller motsvarande kunskaper.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • EXA1 - Examination, 10,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Laborationer på egen dator

Forskningsrapport

Laborationerna kan komma att redovisas muntligt eller skriftligt. Kamratgranskning av skriftliga laborationsrapporter kan komma att användas. Alla skriftligt inlämnade rapporter kontrolleras för plagiat.

Betygsskala: P/F 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FIS3202

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fredrik Lundevall (flu@kth.se)

Övrig information

Undervisningsspråk:Engelska

Forskarkurs

Forskarkurser på EECS/Programvaruteknik och datorsystem