Hoppa till huvudinnehållet

FKF3260 Karakteriseringsmetoder för Fiber- och polymervetenskap 7,5 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FKF3260 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Föreläsningar (ca 28 timmar)
 • Hemuppgifter
 • Seminarium med muntliga presentationer

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha kunskap och förmåga att:

 • förklara principerna för vanligaexperimentella metoder, som presenteras under kursenoch hur de kan användas för karakterisering av polymerer och fiberbaserade material
 • på grundläggande nivå analysera och tolka data som erhållits med huvudmetoderna, som presenteras under kursen
 • muntligt och skriftligt presentera principerna för en utvald karakteriseringsmetod och hur den kan användas i det egna forskningsprojektet

Kursupplägg

Under kursen kommer olika experimentella metoder för karakterisering och utvärdering av polymerer och fiberbaserade material presenteras. Kursen ger en kort bakgrund och förklaring av principerna för vanliga experimentella metoder. Typiska och illustrativa data kommer att presenteras, likaså grunderna för tolkning av data.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig till studier på forskarnivå samt Grundläggande kunskaper i kemi och polymervetenskap.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar och annat material som refereras till eller delas ut under föreläsningarna, t.ex. vetenskapliga artiklar

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • DEL2 - Deltagande, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarier, 2,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination för kursen utgörs av 80 % deltagande på föreläsningar, en inlämningssuppgift för varje föreläsning och en muntlig presentation och närvaro vid minst 1 av 3 presentationstillfällen

Övriga krav för slutbetyg

 • Deltagande i minst 80 % av föreläsningarna
 • Godkända inlämningsuppgifter
 • Muntlig presentation

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FKF3260

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Minna Hakkarainen

Övergångsbestämmelser

Om provmomenten ändras examineras studenten enligt det provmoment som gällde när studenten antogs till kursen. Om kursen avvecklas ges stu­denten möjlighet att examineras på kursen under ytterligare två läsår.

Forskarkurs

Forskarkurser på CBH/Fiber- och Polymerteknologi