Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan FLE3010 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundläggande kunskaper om immaterialrätt.
  Momentet avser att ge en grundläggande förståelse för de immaterialrättsliga områden som aktualiseras inom akademisk forskning
 • Identifiera användbar information från patentlitteratur.
  Momentet syftar till att ge kännedom om patentsystemet som en ren informationssökningskanal i forskningen samt visa på skillnader mellan granskning av patentpublikationer och peer-review granskning av publikationer i vetenskapliga tidskrifter.
 • Kommersialisering av forskningsresultat.
  Momentet behandlar olika aspekter kring att kommersialisera forskningsresultat och hur en inventering av immateriella tillgångar i ett projekt kan genomföras 

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Redogöra för grundläggande begrepp inom immaterialrätt

Söka, identifiera och utvärdera teknisk information i patentlitteratur inom sitt eget forskningsområde

Identifera kommersialiserbara immateriella tillgångar inom ett forskningsprojekt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning vid KTH

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt krävs närvaro på kurstillfällen och godkända delinlämningar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Rosa Lönneborg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FLE3010

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande