FLE3010 Innovation och immaterialrätt IPR 3,0 hp

Innovation and Intellectual Property Rights

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Grundläggande kunskaper om immaterialrätt.
  Momentet avser att ge en grundläggande förståelse för de immaterialrättsliga områden som aktualiseras inom akademisk forskning
 • Identifiera användbar information från patentlitteratur.
  Momentet syftar till att ge kännedom om patentsystemet som en ren informationssökningskanal i forskningen samt visa på skillnader mellan granskning av patentpublikationer och peer-review granskning av publikationer i vetenskapliga tidskrifter.
 • Kommersialisering av forskningsresultat.
  Momentet behandlar olika aspekter kring att kommersialisera forskningsresultat och hur en inventering av immateriella tillgångar i ett projekt kan genomföras 

Lärandemål *

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Redogöra för grundläggande begrepp inom immaterialrätt

Söka, identifiera och utvärdera teknisk information i patentlitteratur inom sitt eget forskningsområde

Identifera kommersialiserbara immateriella tillgångar inom ett forskningsprojekt

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Antagen till forskarutbildning vid KTH

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

För godkänt krävs närvaro på kurstillfällen och godkända delinlämningar.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Rosa Lönneborg

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FLE3010

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande