Hoppa till huvudinnehållet

FLF3002 Teknikvetenskapens vetenskapsteori och idéhistoria 7,5 hp

Kursen är obligatorisk för forskarstuderande inom forskarutbildningsämnet Teknikvetenskapens lärande och kommunikation. Kursen ger en introduktion i några vanliga teoretiska och metodologiska ansatser i teknikvetenskaplig forskning. Inom ramen för kursen ges en överblick över det globala vetenskapssamhällets framväxt.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FLF3002 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Moment 1: Teknikvetenskapens idéhistoria 2,5 hp.

Det globala vetenskapssamhällets framväxt.

Vetenskapsteoretiska klassiker.

Moment 2: Teknikvetenskapens teori och metod, 5 hp

Forskningsprocessen (akademi/industri, teknikförstärkt lärande, kulturella aspekter)

Kvalitativ och kvantitativa aspekter på forskningsmetoder som t ex enkätstudier, intervjustudier, textanalys, observationsstudier, etnografiska studier, fallstudier.

Aktions/Designbaserad forskning

Forskningsetik

Lärandemål

Exemplifiera och redogöra för några av utvecklingslinjerna i det globala vetenskapssamhällets framväxt.

Redogöra för och jämföra huvuddragen i några av de klassiska vetenskapsteorierna.

Identifiera några vanliga forskningsansatser och reflektera kring styrkor och svagheter i dessa ansatser.

Kunna formulera en egen forskningsplan inklusive etiska överväganden och motivera vald forskningsansats genom att relatera till perspektiv och ansatser som presenteras i kursen.

Formulera konstruktiv kritik/feedback till andra doktorander (presentationer och projekt)

Kursupplägg

Seminarier och föreläsningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Cohen, L; Manion, L; Morrison, K. (2011). Research Method in Education. Routledge

Latour, B (1987). Science in Action, How to Follow Scientists and Engineers through Society. Cambridge Mass. Cambridge University Press

Kuhn, T (1996). The Structure of Scientific Revolutions. 3rd Edition. The University of Chicago Press; Chicago and London.

Marshall, C. & Rossman, G (2006). Designing Qualitative Research. 4th Edition. Sage

samt ett urval artiklar/texter enligt överenskommelse med kursledningen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd på alla moment

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Kristina Edström

Profile picture Lars Geschwind

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FLF3002

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande