Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFLF3010 Läskurs i teknik och lärande 30,0 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan FLF3010 (VT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Innehållet i kursen rör forskning inom området Teknik och lärande som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Specifikt innehåll bestäms under läskursens gång i samråd med kursansvarig.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den forskarstuderande kunna redogöra för, analysera och diskutera speciallitteratur genererad inom ett visst väl avgränsat problemområde inom fältet Teknik och lärande

Kursupplägg

Aktiviteter under kursen kan vara högre seminarier som ges vid institutionen Lärande/KTH.
Även särskilda litteraturseminarier ingår.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Behörig är doktorand som är antagen till forskarutbilding i ämnet Teknik och lärande eller angränsande forskarutbildningsämnen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms i samråd med examinator under läskursens gång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INLA - Inlämningsuppgift, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Lena Gumaelius

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FLF3010

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande