FLF3010 Läskurs i teknik och lärande 30,0 hp

Litterature Course in Technology and Learning

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Innehållet i kursen rör forskning inom området Teknik och lärande som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. Specifikt innehåll bestäms under läskursens gång i samråd med kursansvarig.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs skall den forskarstuderande kunna redogöra för, analysera och diskutera speciallitteratur genererad inom ett visst väl avgränsat problemområde inom fältet Teknik och lärande

Kursupplägg

Aktiviteter under kursen kan vara högre seminarier som ges vid institutionen Lärande/KTH.
Även särskilda litteraturseminarier ingår.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Behörig är doktorand som är antagen till forskarutbilding i ämnet Teknik och lärande eller angränsande forskarutbildningsämnen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms i samråd med examinator under läskursens gång.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • INLA - Inlämningsuppgift, 30,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Lena Gumaelius

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FLF3010

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande