Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalFLF3014 Integrering av vetenskapliga och samhälleliga behov genom Design thinking 4,5 hpAdministrera Om kursen

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan FLF3014 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen handlar om hur Design thinking kan användas för förändringsarbete och innovation i den vetenskapliga miljön och i det omgivande samhället.

Kursen innehåller följande tre moment:
Moment 1 – Introduktion till Design thinking (0.5 hp): En orientering i Design thinking teori och processmetodologi inklusive kritiska perspektiv på Design thinking.
Moment 2 – Praktisk tillämpning av Design thinking som stöd i förändringsarbete (0.5 hp): Upplevelsebaserat lärande i grupp där studenterna arbetar med ett antal generiskt formulerade samhällsutmaningar med Design thinking-processen och redskap relaterat till den.
Moment 3 – Design thinking och innovation inom forskning (3.5 hp): Design thinking i relation till studentens forskarstudier. Studenten identifierar hur Design thinking kan användas för att höja kvalitén och samhällsrelevansen i sina forskningsprojekt, samt undersöker hur forskningen skulle kunna omsättas i reell samhällsnytta efter avslutade forskarstudier

Lärandemål

Studenten skall vid avslutad kurs kunna:

  1. visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används. (moment 1)
  2. identifiera relevanta frågeställningar i ett problemkomplex och använda verktyg för att kommunicera sin kompetens och samverka med andra i tvärdisciplinära sammanhang (moment 2)
  3. visa fördjupad förståelse för vilka samhällsutmaningar forskningsprojektet svarar mot samt hur forskningen kan bidra till samhällsnytta. (moment 3)
  4. visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap (moment 3)
  5. visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling (moment 3)

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Pågående forskarstudier

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Dorst, K. (2011) The core of ´design thinking´ and its application. Design studies 32 (6), 521-532.

Lindberg, T., Meinel, C. & Wagner, R. (2011) Design thinking: A fruitful concept for it development? New York: Springer Publishers

Plattner, H., Meinel, C & Leifer, L. (2012) Design thinking Research.  (p. 10)  Design thinking methodology at work: Semi-automated interactive recovery. New York: Springer Publishers

Stanford University. Bootcamp Bootleg. Stanford C-School

Welsh, M.A. & Dehler, G.E. (2013) Combining critical reflection and design thinking to develop integrative learners. Journal of Management Education. Sage Publications.

Litteraturen kommer att kompletteras med diverse forskningsartiklar.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Aktivt deltagande i moment 1 och 2.
Individuell skriftlig examination i moment 3.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Liv Gingnell

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FLF3014

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande