FLI3116 Vetenskaplig publicering, information retrieval och bibliometri 3,0 hp

Scientific Publishing, Information Retrieval and Bibliometrics

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Konkret ska studenten efter avslutad kurs känna till de viktigaste ingredienserna i den vetenskapliga kommunikationens struktur och hur dessa kan användas för att förbättra studentens egen publiceringsstrategi.

Lärandemål *

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

*redogöra för den vetenskapliga kommunikationens historiska och nutida strukturering

*beskriva och kritiskt analysera olika publiceringsmodeller utifrån ett ämnesspecifikt perspektiv

*redogöra för och kritiskt diskutera grundläggande bibliometriska metoder för utvärdering och beskrivning av forskning.

*redogöra för och kritiskt diskutera olika utvärderings- och rankningssystem av forskning i ett ingenjörsvetenskapligt perspektiv

*beskriva uppbyggnad, indexering och strukturering i vetenskapliga referensdatabaser

*tillämpa ett antal kända algoritmer inom informationsuppfångning

*utnyttja relevanta verktyg för behandling av resultaten, och

*tillämpa god citeringssed.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Påbörjade doktorandstudier vid KTH. Undantag kan medges efter särskild överenskommelse. Forskarstuderande vid KTH äger dock företräde.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista anslås på kursens webbsida före kursstart.

Dessutom tillkommer relevant litteratur beroende på valda inlämningsuppgifter.

Bibliografi i urval:

 • W Glänzel,”Bibliometrics as a research field: A course on theory and application of bibliometric indicators”, 2003
  http://nsdl.niscair.res.in/bitstream/123456789/968/1/Bib_Module_KUL.pdf
 • FredrikÅström m.fl., Celebrating scholarly communication studies : A Festschrift for Olle Persson at his 60th Birthday, 2009                       
  http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:232838
 • Anne-Wil Harzing, The Publish or Perish Book                    
 • H. F. Moed, Citation analysis in research evaluation, Information science and knowledge management, 1568-1300 ; 9 (Dordrecht: Springer, 2005).
 • Manning m.fl, Introduction to Information Retrieval (Cambridge:CUP, 2008).

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Krav för betyget godkänt på kursen är godkänt på momentet XUPP 3,0 poäng, vilket manifesteras genom att uppfylla kraven som ställs i följande punkter:

1. Aktivt deltagande i seminarier med diskussion och presentation av egna eller andras resultat

2. Godkända skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter, och

3. Närvaro vid de obligatoriska kursmomenten.

OBS! Övnings- och inlämningsuppgifter göras individuellt; grupparbete tillåts inte.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Göran Hamrin

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Göran Hamrin, ankn. 8951, Mikael Danielsson, ankn. 8957, Rosa Lönneborg, rosa@kth.se, Maria Unger, mariaun@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande