FLS3104 Visualisera din vetenskap 4,0 hp

Visualize your Science

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen, som kombinerar teori och praktik, är uppbyggd kring hemuppgifter och föreläsningar genom vilka studenten stegvis går från grundläggande till avancerad nivå i visuell retorik och användande av ritprogram. Vid kursens slut har studenten gjort ett grafiskt abstrakt som beskriver den egna forskningen och en vetenskaplig poster baserad på effektiva grafiska designprinciper, samt tränat på att analysera och ge konstruktiv återkoppling på framställningar som förklarande översiktsbilder, flödesscheman, resultatgrafer, postrar och grafiska sammanfattningar från olika vetenskapsområden.

Teman i kursen är:

 • Grundläggande byggstenar och principer för grafisk design.
 • Användandet av färger, typsnitt och bildkomposition för effektiv kommunikation.
 • Grundläggande principer vid grafisk presentation av forskningsdata och resultat.
 • Effektiva postrar baserade på mallar.
 • Effektiva postrar baserade på grafiska designprinciper.
 • Målgruppsanpassade bilder.
 • Nyhetsgrafik och hur vi kan använda oss av detta i vetenskapsgrafik.
 • Bildetik och upphovsrätt.

Lärandemål *

Kursens mål är att hjälpa deltagarna utveckla sin visuella kommunikationsförmåga med fokus på bilder och illustrationer för vetenskapliga postrar och presentationer.

Efter avklarad kurs ska studenten:

 • kunna beskriva och tillämpa grundläggande principer inom grafisk design genom användandet av färger, typsnitt och bildkomposition.
 • kunna skapa målgruppsanpassade bilder som fångar uppmärksamhet, leder åskådarna genom en poster och effektivt förmedlar studentens budskap.
 • kunna beskriva och tillämpa grunderna för effektiv visuell resultatpresentation.
 • kunna använda ritprogram för bildframställande.
 • kunna beskriva hur upphovsrätten fungerar och kunna använda bildmaterial framställt av andra inom ramen för upphovsrättliga lagar och regler.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Kursen riktar sig i första hand till doktorander, postdoktorer och forskare.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Möjlighet att skriva ut postrar i A0-format krävs.

Kurslitteratur

Eget kursmaterial och handouts.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Aktiv medverkan på kursträffarna samt godkända hemuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Rebecca Hincks

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FLS3104

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Linda Söderlindh lindasod@kth.se

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande