Hoppa till huvudinnehållet

FLS3107 Tredje uppgiften: att förmedla forskning utanför akademien 5,0 hp

Kursen vänder sig till doktorander och andra forskare som vill utveckla sina färdigheter i att kommunicera sin forskning till olika målgrupper på ett tydligt och engagerat sätt. 

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FLS3107 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Undervisning av experter på kommunikation och andra för ämnet relevanta frågor

Muntliga och skiftliga förberedelser och presentationer

Posterskrivande

Lärandemål

 • Få en bredare förståelse för de vinsterna som följer med effektiv kommunikation riktad till allmänheten
 • Få insikt i hur man kommunicerar vetenskaplig forskning till olika målgrupper med hjälp av olika kanaler och tekniker
 • Kunna tillämpa grundläggande retoriska principer för att kommunicera vetenskap till experter och lekmän

Kursupplägg

Föreläsningar och praktiska övningar baserade på doktorandens egen forskning.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen riktar sig i första hand till doktorander som:

 • har klarat av åtminstone ett års forskarstudier
 • har publicerat minst en artikel eller är på väg att publicera sin första artikel
 • har god förmåga att kommunicera muntligt på engelska

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur kommer att meddelas före kursstart. Rekommenderad referenslitteratur och elektroniska resurser listas i kursinformationen eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

 • En kort övertygande muntlig presentation av en forskningsidé
 • En kort skriftlig text med relevans för doktorandens egen forskning
 • En kort personlig presentation lämplig för webbpublicering
 • En poster av det egna arbetet, med en bredare publik som målgrupp

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga moment avklarade

75 % närvarokrav

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Susanna Zeitler Lyne

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FLS3107

Ges av

ITM/Lärande

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Lärande