Hoppa till huvudinnehållet

FMF3010 Forskningsmetoder inom Mekatronik 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FMF3010 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt över nutida vetenskapliga och industriella utvecklingstrender inom området Mekatronik och Cyber-Fysiska System. Vetenskapliga forskningsmetoder och verktyg samt forskningsetiska aspekter behandlas både på en övergripande nivå och på en konkret nivå kring forskning och utveckling av mekatroniska produkter såväl som Cyber-Fysiska System.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten inom området Mektronik och Cyber-Fysiska System kunna:

  • Sammanfatta och på en övergripande nivå diskutera viktiga utmaningar och trender
  • Diskutera hur forskningsfrågor och metoder att besvara dessa tillämpas utifrån ett generellt perspektiv
  • Diskutera och värdera olika forskningsmetoder utifrån deras tillämpning och implikationer för en studies validitet
  • Värdera, diskutera och argumentera kring etiska forsknings- och produktutvecklingsaspekter

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMF3010

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Maskinkonstruktion