Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FMF3010 Forskningsmetoder inom Mekatronik 3,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Målgrupp

Doktorander

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P2 (3,0 hp)

Varaktighet

2023-10-30
2024-01-15

Studietakt

17%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Anmälningskod

51600

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FMF3010 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt över nutida vetenskapliga och industriella utvecklingstrender inom området Mekatronik och Cyber-Fysiska System. Vetenskapliga forskningsmetoder och verktyg samt forskningsetiska aspekter behandlas både på en övergripande nivå och på en konkret nivå kring forskning och utveckling av mekatroniska produkter såväl som Cyber-Fysiska System.

Lärandemål

Efter godkänd kurs skall studenten inom området Mektronik och Cyber-Fysiska System kunna:

  • Sammanfatta och på en övergripande nivå diskutera viktiga utmaningar och trender
  • Diskutera hur forskningsfrågor och metoder att besvara dessa tillämpas utifrån ett generellt perspektiv
  • Diskutera och värdera olika forskningsmetoder utifrån deras tillämpning och implikationer för en studies validitet
  • Värdera, diskutera och argumentera kring etiska forsknings- och produktutvecklingsaspekter

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Maskinkonstruktion