Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FMF3038 Team-building för effektivt samarbete och en inkluderande kultur i forskningsprojekt/centrum 4,5 hp

Att hantera sociotekniska utmaningar kan innebära samarbeten mellan akademi och industri i form av projekt eller forskningscentra. Framgången för dessa konstellationer hänger till stor del på att etablera ett konstruktivt samarbete! Det är känt att framgångsrika organisationer kännetecknas av en hög nivå av psykologisk säkerhet, vilket behövs för att skapa en kultur där man delar kritik, har öppna sinnen, lyssnar på varandra och visar social lyhördhet. Alla dessa aspekter är viktiga för att bygga upp kollektiv intelligens och utnyttja mångfald, och den här kursen syftar till att lära ut detta.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FMF3038 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

KTH leder ofta eller deltar i större akademi-/industrisamarbeten för sociotekniska utmaningar. Ofta i form av projekt eller ett forskningscentrum. Framgången för dessa konstellationer hänger till stor del på förmågan att få till ett konstruktivt samarbete.

Det är ett känt faktum att framgångsrika organisationer kännetecknas av att människorna känner sig trygga. Det är en förutsättning för att skapa en kultur där man kan framföra kritik, ha öppna sinnen, lyssna på varandra och visa social lyhördhet. Alla dessa aspekter är viktiga för att bygga upp kollektiv intelligens och utnyttja mångfalden i en grupp.

Kursen är upplagd med ett antal interaktiva pass som kräver förberedelser inför varje tillfälle. Här kommer ämnena röra sig kring psykologisk säkerhet, kollektiv intelligens, kommunikation, teambuilding, multidisciplinärt samarbete och olika relaterade stödjande tekniker och teorier.

Kursen är avsedd för doktorander, postdoktorer, fakultet och industri (och kan vara relevant även för andra intressenter).

Lärandemål

Kursen har som övergripande mål att hjälpa kompetenscentra/projekt att skapa en inkluderande samarbetskultur och bidra med verktyg som förbättrar forsknings- och innovationsförmågan. Kursen riktar sig till doktorander, postdoktorer, fakultet och industri (men kan vara relevant även för andra intressenter).

Lärandemålen inkluderar:

  1. att kunna beskriva de hörnstenar som behövs för att bygga en forsknings- och innovationskultur med hög kollektiv intelligens
  2. att kunna förklara hur hjärnan tar till sig information och bygger kunskap, och hur man kommunicerar på ett sätt som passar hjärnans sätt att lära och engagera sig
  3. att kunna beskriva och använda metoder såsom Innovators DNA skill guide for enhancement of research questions, mikrotrendanalyser och tidshanteringstekniker.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarstudier

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

  • Aktivt deltagande i minst 75 % av de interaktiva sessionerna
  • Inspelad pitch och feedback till övriga deltagare
  • Förberedelser/läxor genomförda

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Maskinkonstruktion