Hoppa till huvudinnehållet

FMG3210 Circular Economy and Industrial Systems 7,5 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FMG3210 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av ett antal seminarier som beskriver de konceptuella grunderna för Cirkulär Ekonomi (CE) och ramverket som behövs för att implementera konceptet inom industrin och i samhället. Diskussionerna och presentationerna under seminarierna kommer att fokusera på systemperspektivet vilket omfattar material- och energiflödena i industriella system, tillverkningssystem som tar hänsyn till olika affärsmodeller, att design och värdesflödeskedjor betraktas samtidigt. inverkar på miljö och ekonomisk prestanda, krav på innovation och förändringshantering och slutligen Industri 4.0 roll för ett framgångsrikt genomförande av Cirkulär Ekonomi .

Lärandemål

  • Kunna diskutera de konceptuella och metodologiska ramar som krävs för att förstå grunden för Cirkulär Ekonomi 
  • Kunna redogöra för nuvarande industriella trender avseende Cirkulär Ekonomi 
  • Kunna anta ett systemperspektiv vid implementeringen inom industrin och samhället och diskutera möjligheter och hinder vid implementering
  • Kunna relatera till och motivera policygrunden för Cirkulär Ekonomi 

Kursupplägg

Seminarier, inlämningsuppgifter och presentationer.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Master- eller civilingenjörsexamen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurslitteratur distribueras i samband med seminarier

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • DEL1 - Deltagande, 2,5 hp, betygsskala: P, F
  • INL1 - Inlämningsuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMG3210

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Amir Rashid (amirr@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Industriell produktion