Hoppa till huvudinnehållet

FMG3802 Forskningsfronten inom hållbar produktionsutveckling 7,5 hp

Kursen tar upp forskningsfronten och aktuella forskningsresultat inom studentens specifika fokusområde i Hållbar produktionsutveckling, vilket presenteras och diskuteras inom ramen för en forskningsplan.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FMG3802 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Huvudsyftet med kursen är att ge doktorander som verkar inom området hållbar produktionsutveckling en bas för det fortsatta avhandlingsarbetet. Genom analysera forskningsfronten och aktuella forskningsresultat skapas en bas en forskningsplan som presenteras och diskuteras av forskare och doktorander, vilket leder till diskussioner och utbyte av idéer bland deltagarna.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska doktoranden kunna:

  1. Urskilja och visa hur doktorandens eget fokusområde relateras till det övergripande vetenskapsområdet Hållbar produktionsutveckling och fokusområden inom detta,
  2. Skriftligt och muntligt kritiskt analysera och relatera forskningsresultat, utvecklingsspår och koncept relevanta för sitt specifika fokusområde, utifrån publikationer inom området Hållbar produktionsutveckling.
  3. Utarbeta, presentera och förklara en forskningsplan  för sitt fokusområde, inklusive en teoretisk problemformulering av vetenskapliga frågor, metodval och etiska frågeställningar, både skriftligt och muntligt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning inom ämnet industriell produktion eller ämnet industriell ekonomi och management.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Magnus Wiktorsson

Profile picture Andreas Archenti

Profile picture Monica Bellgran

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMG3802

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Hållbar produktionsutveckling