Hoppa till huvudinnehållet

FMH3000 Experimentell försöksplanering 6,0 hp

Kursen ämnar att ge studenten en grundläggande träning i att planera, designa och konstruera experimentella uppställningar  skräddarsydda för dennes specifika vetenskapliga och teknologiska forskning. Studenten skall också lära sig hur man kan garantera noggrant kontrollerade experimentella förhållanden (med teknologiska överväganden) och samtidigt kompromissa gällande kostnad, tillgänglig utrustning samt svårigheter vid användningen.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FMH3000 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

  1. Förstå grundläggande behov och krav av experiment relevanta till forskningsämnet.
  2. Förberedande litteraturstudie gällande experimentell design
  3. Teoretiskt övervägande med hänsyn till termodynamik och kinetik. 
  4. Designa uppställnignen.
  5. Konstruera uppställningen med hjälp från forskningsgruppen.
  6. Framgångsrikt använda uppställningen

Lärandemål

Kursen ämnar att ge studenten en grundläggande träning i att planera, designa och konstruera experimentella uppställningar  skräddarsydda för dennes specifika vetenskapliga och teknologiska forskning. Studenten skall också lära sig hur man kan garantera noggrant kontrollerade experimentella förhållanden (med teknologiska överväganden) och samtidigt kompromissa gällande kostnad, tillgänglig utrustning samt svårigheter vid användningen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning
Grundläggande kurser inom termodynamik och kinetik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurser inom termodynamik och kinetik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Utdelat material.

Studenten skall även genomföra en litteraturstudie för att hitta relevanta publikationer till dennes projekt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projektarbete

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMH3000

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bjoern Glaser (bjoerng@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Materialvetenskap