Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen tar upp mekaniska egenskaper för metaller inbegripande plastisk deformation, dislokationer, härdningsmekanismer, sega och spröda brott, utmattning och krypning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan FMH3032 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskap om metallers mekaniska egenskaper. Det huvudsakliga innehållet är:

 • Plastisk deformation, betraktat från kontinuum- och kristallplastiskt perspektiv
 • Dislokationers grundläggande egenskaper, generering och glidning
 • Härdningsmekanismernas beskrivning och funktion
 • Krypning
 • Statiska, sega och spröda brott
 • Utmattning

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 1. Förklara de grundläggande principerna för deformation av metaller.
 2. Förklara de grundläggande principerna för brott i metaller och känna igen typiska brottytor.
 3. Tillämpa grundläggande modeller för att beskriva mekaniska egenskaper.
 4. Applicera kurskunskaperna inom ett forskningsområde.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper om metallers mikrostrukturer och mekaniska egenskaper.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • KON1 - Kontrollskrivning, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • RAP1 - Rapport, 1,0 hp, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 0,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Stefan Jonsson

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMH3032

Ges av

ITM/Materialvetenskap

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen ges tillsammans med MH2032, Materials mekaniska egenskaper, 6.0 hp. Kurserna har samma innehåll men FMH3032 innefattar även koppling av kursens kunskaper till ett forskningsområde.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Materialvetenskap