Hoppa till huvudinnehållet

FMH3902 Resurseffektivitet, stålets kretslopp 6,0 hp

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 programstuderande

Målgrupp

Doktorander

Del av program

Ingen information tillagd

Perioder

P3 (6,0 hp)

Varaktighet

2022-01-18

2022-03-18

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 programstuderande

Anmälningskod

61241

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2022 Start 2022-01-18 programstuderande

Kontaktperson

Prof. Pär Jönsson, parj@kth.se

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan FMH3902 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fördjupande kunskaper gällande metoder och sensorer som är tillgängliga för att återvinna främst metaller från samhället inklusive från restprodukter såsom slagger, användandet av råmaterial av olika slag i metallframställningsprocesser, materialflödesanalyser, livscykelanalyser och design av konstruktioner för att öka återvinningsgraden.

Lärandemål

Känna till  de  grundläggande principerna gällande ett effektivt resursutnyttjande av främst metaller som en del av metallkretsloppet i samhället. Förstå hur en industriell processkedja för materialåtervinning är uppbyggd och varför.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till forskarutbildning.

Kännedom om industriell produktion med inriktning på metallframställning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsanteckningar samt utdrag ur journalartiklar som tillhandahålles av examinator.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt, 6,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Projektuppgift

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMH3902

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Prof. Pär Jönsson, parj@kth.se

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Materialvetenskap