Hoppa till huvudinnehållet

FMJ3123 Litteraturstudie 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FMJ3123 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Studenter läser den aktuella tillgängliga litteraturen inom sitt forskningsområde. Resultat och slutsatser skall presenteras muntligt och i en skriftlig rapport. Rapportens omfattning bör spegla fyra arbetsveckor. Studenter blir godkända på kursen när den skriftliga rapporten är godkänd av huvudhandledare och PA

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenter får slutföra en mer omfattande litteraturstudie inom sitt forskningsprojekt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • LIT1 - Litteraturuppgift, 5,0 hp, betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd rapport av huvudhandledare och PA och godkänd muntlig presentation vid ett seminarium (20-40 minuter) för andra studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Rahmatollah Khodabandeh

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMJ3123

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Energiteknik