Hoppa till huvudinnehållet

FMJ3383 Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling 6,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan FMJ3383 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kommer att kombinera föreläsningar, datalaborationer, obligatorska seminarier och projektarbete. Föreläsningar och laborationer kommer att hållas av både lokala och externa experter från olika forskningsorganisationer. Efter att samtliga laborationer är avklarade förväntas studenterna delta i tvp seminarier följt av en detaljerad projektrapport vid slutet av kursen. Kursanvarige kommer att dela ut listor med passande projekt under den första kursveckan och varje projekt genomförs av en grupp på 1-2 studenter. Projektet ska dokumenteras i en skriftlig rapport (på engelska). Varje projektgrupp ska även lämna in en granskningsrapport som opponering på en annan projektgrupp, även denna ska skrivas på engelska. För de obligatoriska seminarierna kommer varje grupp att förbereda presentationer av projektets framsteg, baserat på momenten i varje datalaboration.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenterna kunna:

 1. Förstå grundläggande ekonomiska parametrar och kostnader för energiinfrastruktursinvesteringar.
 2. Utveckla ekonomsika screeningkurvor för att utvärdera resultaten av energiinvesteringar och drift.
 3. Förstå betydelsen av långsiktigt energimiljöekonomiskt (3E) modellering i planeringsprocessen .
 4. Identidiera nyckelattribut för 3E modelleringsfamiljer.
 5. Förstå (de viktigaste) relationer som driver bottom-up 3E optimeringsmodeller.
 6. Kartlägga energisystemet för energiresurser till slutbehov i RES (Reference Energy System)-diagram
 7. Förstå grundläggande linjära programmeringstekniker och hur de kan användas och tolkas.
 8. Förstå viktiga resultat från bottom-up 3E optimeringsmodeller, beträffande deras ekonomiska konsekvenser (inklusive systemkostnader och skuggpriser)
 9. Använda, tillämpa och ändra bottom-up 3E optimeringsverktyg i en detaljerade fallstudie, inklusive representation av de viktiga delarna av energisystemet.
 10. Förstå användningsområdet för indikationer för hållbar utveckling (ISED) i modellering och utvärdering av ett energisystem.
 11. Identifiera nyckel-faktorer för sociala-, ekonomiska- och miljömässiga hållbarhetsdimensioner
 12. Utveckla och modellera scenarier, policys, teknikutveckling och andra insatser samt kartlägga dessa till relevanta nyckelindikatorer  

Kursupplägg

Beskrivning av uppdrag (1-6):     

 1. Granska och ge feedback om initiala försök från elever som utvecklar optimala nationella strategier och tillämpar indikatorer för hållbar energiutveckling (ISED).     
 2. Hjälp med alla laborationer och föreläsningar.     
 3. Gör en specialdesignad uppgift.     
 4. Kommunicera med leverantörerna av programvaran inklusive IEA och FN: s statistiska avdelning.     
 5. Samarbeta och övervaka kommunikationer med den nationella regeringen och andra motsvarigheter för att hjälpa till med insamling av data där så är lämpligt.     
 6. Utveckla enkelt träningsmaterial så att studierna som studerats kan replikeras i nationell miljö med lokala experter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till doktorandstudier vid KTH.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Föreläsningsmaterial och laborationsunderlag kommer att delas ut av kurskoordinatorn.

Studenterna kommer även att genomföra en litteratursökning på egen hand, för relevant material till deras respektive självständiga projekt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Enskilda betyg som sträcker sig från P-F tilldelas när alla sex krav har slutförts.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Francesco Fuso-Nerini

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMJ3383

Ges av

ITM/Energiteknik

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Energiteknik