Hoppa till huvudinnehållet

FMJ3389 Energipolicy och -planering 6,0 hp

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FMJ3389 (HT 2018–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

1. Policy roll - De faktorer som påverkar utformningen av energipolitiken, såsom historisk utveckling av energisystem, ideologier, socioekonomiska förändringar och mål, tillgängliga teknikalternativ på kort och lång sikt och synergier med andra strategier diskuteras i förhållande till nuvarande internationella och nationella sammanhang , och den roll som olika intressenter spelar.

2. Policyinstrument - Studenterna lär sig om regler och ekonomiska instrument som används i energipolitiken. Hur påverkar dessa instrument utvecklingen av energisystemet? Energipolitiken i europeiska och utvecklingsländernas sammanhang kommer att diskuteras och analyseras i form av fallstudier. Perspektivet för olika intressenter kommer att analyseras (dvs: privat sektor, regering, institutioner, användare och internationella organ).

3. Planering och genomförande - Effekterna av energipolitiken (ekonomisk, teknisk, social, miljömässig hållbarhet) kommer att bedömas. Politikens inverkan på investeringsbeslut och användarnas beteende, liksom bedömningen av energipolitiska resultat kommer att diskuteras. Politiska framgångar och misslyckanden kommer att diskuteras och analyseras. Användningen av indikatorer för uppföljning av politiken är också ett centralt inslag i diskussionen.

Lärandemål

Kursen analyserar energipolitik och planering. Studenterna lär sig att förstå energiutmanningar utifrån ett planeringsperspektiv, och den strategiska roll som politik spelar för bildandet av energisystem. Studenterna kommer att granska olika policy, analysera politiska mål och policy genomförande, samt resultat. I den slutliga övningen kopplar doktoranderna energipolitiska frågor till siltt forskningsämne.

Efter avslutad kurs ska doktoranden kunna: (i) förstå hur energipolitiken utformas och genomförs; (ii) identifiera olika policy och politiska processer; (iii) förstå olika intressenters roll och (iv) bedöma policyresultat. Dessutom kommer studenterna också lära sig förstå hur energipolitiska instrument påverkar investeringsbeslut, industriell utveckling och offentliga institutioners agerande.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Masterexam eller motsvarande krävs som förkunskap, inom vetenskap, teknik, energi eller relaterade ämne. Dokumenterad färdighet i engelska B eller motsvarande

Kursen riktar sig i första hand till doktorander som fokuserar på energiforskning.
Både doktorander från KTH och andra universitet får delta.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

• Rapporter från IEA, IRENA, Energimyndigheten, FN organer, EU mm.                  

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektarbete, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • SEM2 - Seminarier, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Hemtentamen, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN1 - Övningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Deltagande i seminarierna och minst 60% av föreläsningarna krävs.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FMJ3389

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Några av de aktiviteter som planeras i denna kurs utförs samtidigt med MJ2477.

Forskarkurs

Forskarkurser på ITM/Energiteknik