Hoppa till huvudinnehållet

FSD3310 Hjul-rälkontakt 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan FSD3310 (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Introduktion till rullkontakt, översiktlig genomgång av olika kontaktteorier, normalkontaktproblemet – Hertz’ teori, linjära och olinjära teorier för tangentialkontaktproblemet, hjul-rälkontakt i simuleringsprogramvara, kontaktgeometri, skademekanismer, smörjning, icke-stationär kontaktmekanik och uppkomst av korrugering.

Lärandemål

Kursens mål är att skapa förståelse för mekaniken i gränssnittet hjul-räl speciellt med avseende på rullande kontakt. Teoretiska grunder behandlas liksom numeriska modeller anpassade för tillämpning på dynamisk simulering. Kursformatet består av föreläsningar, seminarier där deltagarna presenterar varsitt delområde samt inlämningsuppgifter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundkurser i mekanik, hållfasthetslära och flerkroppsdynamik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurser i mekanik, hållfasthetslära och flerkroppsdynamik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INLA - Inlämningsuppgift, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Obligatorisk undervisning, presentation av ett ämnesområde på seminarium, inlämningsuppgifter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sebastian Stichel

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSD3310

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

FSD3311 Kalkers metoder för hjul-rälkontakt

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Farkost och flyg