Hoppa till huvudinnehållet

FSD3900 ECO2logy 6,0 hp

Syftet med denna kurs är att ge en medvetenhet om både utmaningar och möjligheter i hållbar fordonsdesign. Detta görs genom att anta globala-, samhälls- och agentnivåperspektiv. Kursen består av förberedande läsning, föreläsningar, gruppdiskussioner, workshops och uppgifter.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FSD3900 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Den första dagen fokuserar på globala influenser på transportsystemen, den andra dagen fokuserar på samhälles svar på dessa globala faktorer, och den tredje dagen fokuserar på metoder relevanta till bedömningen av ECO2 dimensioner av ekologi och ekonomi inom fordonsdesign.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

  • Beskriva de viktigaste miljö-och socioekonomiska aspekter som är relaterade till transportsystemen.
  • Diskutera för-och nackdelar med olika metoder för att bedöma konstruktion, fordon koncept-och transportsystem från miljösynpunkt och samhällsekonomiskt perspektiv.
  • Utvärdera miljöeffekterna av sin egen forskning inom Centrum för ECO2 Vehicle Design och relatera dessa till behoven i ett framtida hållbart transportsystem

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen riktar sig främst till doktorander inom Centrum för ECO2 Vehicle Design. Emellertid andra doktorander är också̊ välkomna att delta, och de som är intresserade bör anmäla sig till kursledning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

För att slutföra kursen studenter är skyldiga att aktivt delta under föreläsningar, diskussioner och övningar. Dessutom är godkänd uppdrag krävs.

Övriga krav för slutbetyg

För att klara kursen ska studenten visa i sin rapport att de har uppfyllt lärandemålen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSD3900

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Ciarán O'Reilly (ciaran@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Farkost och flyg