Hoppa till huvudinnehållet

FSF3565 Programkonstruktion i C++ för tekniskt-vetenskapliga beräkningar 7,5 hp

En doktorandkurs om objektorienterad implementering av programsystem för teknisk-vetenskapliga beräkningar med fokus på C++.

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan FSF3565 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Objektorienterad programmering, grundläggande begrepp och syntax på C++

 • Objekt, klasser och deras definition, konstruktorer och destruktorer

 • Operatorer, operator overloading, polymorfism

 • Grunderna i abstrakta klasser, arv, generisk programmering

 • Utvalda komponenter ur C++ standardbiblioteket

 • Strukturerade och ostrukturerade nät, datastrukturer för deras implementering

 • Implementation av numeriska metoder för partiella differentialekvationer

 • Effektiva implementeringar av numeriska algoritmer

 • Finita differensmetoder på strukturerade nät.

Lärandemål

Kursen mål är att ge kunskaper om hur avancerade numeriska metoder och komplexa algoritmer inom teknisk-veteskapliga beräkningar kan implementeras i C++.

Efter genomförande av kursens moment kommer studenterna att kunna

 • konstruera enkla klasser för ofta förkommande matematiska objekt;

 • skapa abstrakta klasser och definiera enkla template klasser;

 • implementera datastrukturer för hantering av realistisk geometri och komplexa nät till numerisk lösning av partiella differentialekvationer;

 • optimera datastrukturer och algoritmer i C++ med hänsyn till effektiva beräkningar för storskaliga problem;

 • implementera finita differensmetoder på strukturerade nät.

Kursupplägg

Föreläsningar samt projektuppgifter.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjörs- eller masterexamen med minst 45 hp inom matematik (inklusive differentialekvationer och numerisk analys) och informationsteknik (inklusive programmering). Dessutom krävs engelska B eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Fortsättningskurs i numerisk analys (SF2520 eller motsvarande).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

G

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 3,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projekt

Tentamen

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd tentamen

Godkänt projekt

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSF3565

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Matematik