Hoppa till huvudinnehållet

FSF3582 Inversa problem 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FSF3582 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Icke-rättställda problem och deras numeriska lösning med regulariseringsmetoder, regularisering av linjära problem, Tikhonov regularisering, regularisering av ickelinjära problem.

Tillämpingar: derivering som inverst problem, tomografi, data-assimilering för väderprognoser, invers spriding, optimal design, bildbehandling, parameteridentifikation.

Lärandemål

Efter genomförande av kurs förväntas studenterna att förstå och kunna använda numeriska metoder för att lösa inversa problem relaterat till partiella differentialekvationer.

Kursupplägg

Föreläsningar och seminarier

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Civilingenjörs- eller Masterexamen med minst 30 hp inom matematik (inklusive differentialekvationer, funktionalanalys och numerisk analys).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

  • (Kursbok) Heinz W. Engl, Martin Hanke, Andreas Neubauer, Regulation of Invers Problems, Kluwer Academic Publishers, 2000, ISBN 0-7923-6140-7 (paperback ~$40), 0-7923-4157-0 ( cloth ~$200);
  • Curtis R. Vogel, Computational Methods for Inverse Problems, the Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

G

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Hemuppgifter

Tentamen

Övriga krav för slutbetyg

Godkända hemuppgifter

Godkänd på skriftlig tentamen

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSF3582

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anders Szepessy (szepessy@kth.se)

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Matematik