Hoppa till huvudinnehållet

FSG3084 Biomekanik och muskelarbete 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-10-30 programstuderande

Anmälningskod

51096

Rubriker med innehåll från kursplan FSG3084 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar först på anatomi och fysiologi hos muskuloskeletala system, sedan på biomekaniska tillämpningar för humanrörelser. Lärare på medicinsk fakultet kommer att rekryteras för föreläsningar i grundläggande muskelfysiologi, anatomi och behandling. Utgående från denna grund fokuserar kursen på metoder för att analysera biomekanisk system, inbegripande kinematik och kinetik för rörelser muskelkraftsystem. Slutligen diskuteras relevanta ämnen som kräver sådan analys, inkluderande en kort genomgång av relevant vetenskaplig litteratur inom området. Tonvikten ligger på tolkning och kritisk utvärdering av resultat.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Tillämpa den klassiska mekanikens principer på mänsklig kroppsrörelse
 • Beskriva rörelsen med precis, väldefinierad mekanisk och anatomisk terminologi
 • Beskriva inre och yttre krafter verkande på kroppen under vanliga kroppsrörelser
 • Förutsäga vilka muskelrörelser som kontrollerar särskilda kroppsrörelser
 • Bestämma krafterna som verkar på kroppen under rörelser
 • Vid kritisk granskning förstå begränsningarna vid användning av olika experimentella och analytiska tekniker och lösningens noggrannhet.
 • Utvärdera studier av humanrörelser och muskuloskeletal biomekanik

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenter förväntas ha genomgått heltäckande kurser i grundläggande mekanik och dynamik.

Inga förkunskaper från kurser i anatomi eller fysiologi krävs.

Rekommenderade förkunskaper

Studenter förväntas ha genomgått heltäckande kurser i grundläggande mekanik och dynamik. Inga förkunskaper från kurser i anatomi eller fysiologi krävs.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The course book will be: Biomechanics Basis of Human Movement, 4th ed, by Joseph Hamill, Kathleen M. Knutzen, and Timothy Derrick, ISBN: 9781451194043 or 9781451194043. An additional optional book is: Research Methods in Biomechanics, by D.G.E Robertson, G.E. Caldwell, J Hamill, G. Kamen, and S.N. Whittlesey 

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projektarbete, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Det finns ett examinationsmoment, vilket består av en serie projektarbeten som genomförs under kursens gång. Projekten redovisas både skriftligt och muntligt enligt mallar för vetenskapliga rapporter.

Övriga krav för slutbetyg

PRO1 Projektarbete 7,5 hp (P, F)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Elena Gutierrez Farewik

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Mekanik