FSG3102 Aktuella problem i strömningsmekaniken I 3,0 hp

Current Problems in Fluid Mechanics I

Studenten skall skaffa sig ny kunskap i specialiserade aktuella ämnen inom strömningsmekanik och/eller utveckla förmågan att kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom strömningsmekanik.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Detta är en kurs med öppet innehåll som kan vara specifikt för varje elev separat. Det används för att få poäng från, t.ex. en kontinuerlig medverkan i en grupp som studerar aktuella vetenskapliga artiklar inom strömningsmekanik, en "strömningsmekanisk journal club", eller deltagande i en sommarskola klass i strömningsmekanik som ges av inbjudna föreläsare, eller deltagande i annan avancerad föreläsningsserie som inte omfattas av redan registrerade kurser.

Lärandemål *

Studenten skall skaffa sig ny kunskap i specialiserade aktuella ämnen inom strömningsmekanik och/eller utveckla förmågan att kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom strömningsmekanik.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Deltagarna bör vara antagna till ett doktorsprogram relaterat till tillämpningar i strömningsmekanik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • RAP1 - Rapport, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

RAP (Rapport)

För en "strömningsmekanisk journal club" är examineringskraven att vara närvarande på klubbens gruppmöten, ge muntlig presentation och skriftliga rapporter av instuderade vetenskapliga artiklar som anges av kursledaren.

För en "sommarskola " eller en "avancerad föreläsnings serie" krävs närvaro på majoriteten av föreläsningar, godkända projektarbeten och / eller godkänd skriftlig / muntligt prov som anges av kursledaren.

För en specifik "läskurs" krävs godkända hemuppgifter och skriftlig eller muntlig tentamen bestämd av kursledaren .

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Dan Henningson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSG3102

Ges av

SCI/Mekanik

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Mekanik