Hoppa till huvudinnehållet

FSG3119 Sammanfattande kurs i teknisk mekanik 7,5 hp

Kursens huvudmål är att säkerställa att alla doktorander inom programmet har en gemensam bas av kunskaper och systematisk förståelse, färdigheter och förmågor samt adekvata värderingar och förhållningsätt på sådan djupgående nivå som krävs för en doktorsexamen. I synnerhet ger kursen doktorander färdighet och förmåga att analysera och på konstruktivt och kritiskt sätt granska andras forskningsarbete. Kursen avser att tillsammans med övriga forskarutbildningskurser som doktoranden examineras i, avhandlingsarbetet och disputationen, säkerställa att de formella kraven för doktorsexamen blir uppfyllda.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan FSG3119 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Allmän kunskap om målen för forskarutbildning
 • Grundläggande teori, fenomen och metoder inom den tekniska mekaniken
 • Grunder för frågeställningar om vetenskaplig redlighet 
 • Agera som granskare (opponent och betygsnämnd) för andra forskarstuderandes avhandlingar med feedback från handledarna.
 • Aktivt deltagande vid seminarier och andra forskningspresentationer vid institutionen.
 • Aktivt deltagande vid internationella konferenser.
 • Aktivt deltagande vid seminarier relaterade till Hållbarhetsmålen (inkluderande JML).

Lärandemål

Kursens huvudmål är att säkerställa att alla doktorander inom programmet har en gemensam bas av kunskaper och systematisk förståelse, färdigheter och förmågor samt adekvata värderingar och förhållningsätt på sådan djupgående nivå som krävs för en doktorsexamen. I synnerhet ger kursen doktorander färdighet och förmåga att analysera och på konstruktivt och kritiskt sätt granska andras forskningsarbete. Kursen avser att tillsammans med övriga forskarutbildningskurser som doktoranden examineras i, avhandlingsarbetet och disputationen, säkerställa att de formella kraven för doktorsexamen blir uppfyllda.

Efter genomgånen kurs skall doktoranden kunna:

 • visa brett kunnande inom struktur- och biomekanik/akustik/strömningsmekanik och en systematisk förståelse av ämnesområdet
 • visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och inom mekanik i synnerhet.
 • visa förmåga till självständig kritisk granskning och bedömning av nya frågeställningar och situationer.
 • visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och 
 • visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart och tydligt presentera och diskutera forskning och forskningsresultat
 • visa ökad fförmåga att med kunskap och färdigheter kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling mot ett jämställt, inkluderande och klimatneutralt samhälle.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Antagen till doktorsprogrammet i Teknisk mekanik. För vissa av momenten är det en fördel att ha genomgått huvuddelen av forskarutbildningens kurser i doktorsprogrammet för Teknisk Mekanik.

Rekommenderade förkunskaper

Genomgått huvuddelen av forskarutbildningens kurser i doktorsprogrammet för Teknisk Mekanik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • RAP1 - Rapport, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Kursen har en mycket bred karaktär och innefattar flera områden inom den tekniska mekaniken samt forskningsintegritet och hållbarhetsaspekter. Detta är anledningen till det engelska namnet "Integrated course …". Notera att kursen avser säkerställa att högskoleförordningens krav på breda ämneskunskaper inom forskningsområdet är uppfyllda, i synnerhet de aspekter som inte kan examineras under själva disputationen.

Övriga krav för slutbetyg

Består av åtta komponenter

 • Muntlig tentamen.
 • Deltagande i seminariemodul om forskningsintegritet med projekt. (Räknas med i kravet om minst 20 seminarier per år).
 • Presentation av eget arbete eller vetenskapliga publikationer (minst en/termin inom forskargruppen).
 • En opponentövning med skriftlig utvärderingsrapport. 
 • Övningar (2 ggr) som ledamot i en betygsnämnd med skriftliga utvärderingsrapporter. 
 • Presentation av eget arbete vid minst en internationell konferens.
 • Deltagande i disputationer, licentiat- och andra seminarier vid institutionen (≥20 st/år och godkänt av handledare). Minst 1 seminarium varje termin skall vara uttryckligen relaterat till Hållbarhet och/eller JML frågor.
 • Deltagande i arrangerade work shops (med projekt) om hållbarthet respektive JML-frågor. (Räknas med i kravet om minst 20 seminarier/år.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb FSG3119

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Forskarnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Forskarkurs

Forskarkurser på SCI/Mekanik